zemljevid krajevnih skupnosti

Zapisnik 11. Seje Sveta KS Drska

datum: 16. 12. 2019

dne 4.11.2019

KS Drska prosojno ozadje-logo

 

Z A P I S N I K

 

sestanka 11. seje  Sveta KS Drska, ki je bil dne 04. 11.2019 z začetkom ob 16.00 na lokaciji igrišča na Cesarjevi ulici.

PRISOTNI ČLANI:   Majda Kavšek,  Mira Retelj, Jožica Cekuta, Polde Fink, Matjaž Kavšek, Jožef  Preskar in Borut Jakše

Sejo je vodila predsednica Mira Retelj

 

DNEVNI RED:

  1. Predlog  ME Novo mesto za širitev vrtca na Cesarjevi ulici.
  2. Proračun MO Novo mesto  za projekte v KS Drska
  3. Razno

 

K 1.točki

Predlog  ME Novo mesto za širitev vrta na Cesarjevi ulici

 

Dne 29.10.2019 je predsednica prejela dopis MO Novo mesto, v katerem MO Novo mesto podaja predlog ureditve otroškega igrišča na Cesarjevi ulici.

Predlog je oblikovan na podlagi potreb Vrtca Pedenjped Novo mesto po dodatnih površinah, ki jih vrtec potrebuje za nemoteno izvajanje dejavnosti.

Mestna občina Novo mesto bo v vrtcu širila število oddelkov, pogoj za izvajanje novih oddelkov pa je zadostna zunanja igralna površina za otroke. Ravnateljica vrtca je predlagala, da vrtec prevzame v upravljanje del igrišča, ki meji z obstoječim igriščem. Vrtec želi s strani Cesarjeve ulici urediti tudi še en vhod, preko igrišča za peš in kolesarski promet.

Na današnjem ogledu lokacije igrišča in podanega predloga MO Novo mesto se člani sveta KS Drska strinjajo, da se vrtcu odstopi približno polovica zemljišča, ki meji na vrtec, balinišče in druga polovica pa ostane v uporabi krajanom. Otroška igrala se prestavijo, dodatno pa se namestijo še vadbena orodja za odrasle, nekaj klopi, smetnjaki in pitnik.

Vsi člani sveta smo si ogledali prometno uredite na tem delu. Vse ulice so enosmerne, ozke in neustrezne za dovoz in dostavo, ravno tako niso primerne

za masovni promet, zato se ne strinjamo, da se na tem delu uredi dostop in dovoz  do vrtca. Proti ureditvi dovoza v vrtec z južne strani so tudi krajani Cesarjeve ulice.

Sklep.:   Zaradi neustreznega dostopa do igrišča  na  Cesarjeve ulice smo člani sveta proti      

ureditvi dostopa in dovoza v vrtec s strani Cesarjeve ulice, se pa strinjamo da se ena polovica igrišča preda v uporabo vrtcu. Meja med vrtcem in igriščem naj bi potekala po sredini sedanjega igrišča.

Ureditev otroškega igrišča za krajane KS Drska se izvede v okviru že predlaganega projekta.

 

K 2.točki

Proračun MO Novo meto za projekte v KS Drska

Predsednica sveta KS je povedala, da bo prihodnji teden na seji Občinskega sveta obravnavan proračun MO Novo mesto za naslednji dve leti. Predlog proračuna je objavljen na spletni strani MO Novo mesto.

Po pregledu projektov, ki so na lokaciji KS Drska in so obravnavani v NRPjih je razvidno, da se bo glavnina projektov izvajala v letu 2022, kar se nam zdi nesprejemljivo, saj bo pretočnost prometa, po že tako močno obremenjenih cestah, nevzdržna.

Plan 2020-2023

 

Predlagamo:

  • da se Ureditev Westrove ulice (1. faza od železniškega prehoda do križišča z Volčičevo ulico predvidi v letu 2020.
  • Prav tako smo podali plan za sanacijo meteorne kanalizacije in preplastitev Volčičeve ulice od št. 26 do št. 43 in št. 55 v letu 2020, v okviru postavke sanacija in preplastitve cest, ki bi se morala izvesti v letu 2020.
  • Meteorna kanalizacija na ulici Slavka Gruma se mora začeti 2021-2022.
  • Zaradi povečevanja naselja v Mrzlih dolinah in zaradi predvidene ukinitve prehoda čez železniško progo v Šmihelu (pri Gasilskem domu) je v program NRP nujno potrebno umestiti novo povezovalno cesto med Ulico Slavka Gruma in Šmihelom.
  • Ureditev GJI Šipčev hrib naj se predvidi v letu 2021.

Lastniki zemljišč so pripravljeni sofinancirati komunalno opremljanje, zato niso potrebna samo lastna sredstva, pač pa se predvidi tudi sovlaganja.

 

K 3. točki

Pod točko razno ni bilo predlogov.

 

Seja je bila zaključena ob 16.50 uri                                                                   

 

Tajnica KS Drska:                                                                 Predsednica KS Drska:

  Jožica CEKUTA                                                                        Mira RETELJ

novice

26. april, KS Drska

Čistilna akcija mestnih občin 29.4.2020

Ob 9.00 uri pri čolnarni v Irči vasi ali Ob 9.00 uri pri trgovini TUŠ na Drski.

več >

09. april, KS Drska

Zbiranje predlogov za prejemnike priznanj in nagrad KS Drska za leto 2020

Obrazložene predloge kandidatov za priznanja zbiraSvet Krajevne skupnosti Drska, Ulica Slavka Gruma 9, 8000 Novo mesto do 30. aprila 2020.

več >

17. februar, KS Drska
17. februar, KS Drska
17. februar, KS Drska
01. januar, KS Drska
20. december, KS Drska