zemljevid krajevnih skupnosti

Zapisnik 4. seje KS Drska

datum: 17. 04. 2019

Zapisnik sestanka 4. seje Sveta KS Drska, dne 18.03.2019

KS Drska prosojno ozadje-logo

Ulica Slavka Gruma 9

8000  NOVO MESTO

 

Z A P I S N I K

 

sestanka 4. seje  Sveta KS Drska, ki je bil izveden dne 18.03.2019 z začetkom ob 19.00 uri v prostorih KS Drska.

PRISOTNI ČLANI:   Majda Kavšek,  Mira Retelj, Jožica Cekuta in Borut Jakše.

ODSOTNI: Matjaž Kavšek in Fink Leopold

Sejo je vodila predsednica Mira Retelj in predlagala naslednji

 

DNEVNI RED:

 1. Pregled zapisnika zadnje seje
 2. Projekti – preplastitev cestišč in javna razsvetljava
 3. Čistilna akcija
 4. Razno

 

K 1.točki

4.2. Oglasne deske

 • Na Šegovi ulici na stavbi trgovine Mercator je že nameščena nova oglasna  deska.
 • Postavitev oglasne deske na Lebanovi ulici se ureja – lastništvo zemljišča za  postavitev oglasne deske.

Pregledan je  zapisnika 3.  seje sveta in potrjena s strani vseh prisotnih članov.

 

K 2.točki

Preplastitev cestišč in javna razsvetljava v KS

Krajevna skupnost Drska ima v svojem srednjem delu močno povečan promet glede na razmere, za katerega so bile ceste in ulice nekoč narejene. Cestišča so močno načeta, luknjasta  z udrtimi jaški in udrtim asfaltom.  Avtomobili vozijo po pločnikih ob srečevanju z avtobusi.  Nujna je preplastitev ali popolna obnova vozišč na nekaterih odsekih. Ulice katere je nujno preplastiti :

 • Drska
 • Mirana Jarca
 • Šegova ulica
 • Volčičeva ulica
 • Cesarjeva ulica
 • Šegova- parkirni prostor

Ravno tako je nujna javna razsvetljava na Šegovi ulici med hišno št. 24 in 29.

 

K 3. Točki

Čistilna akcija

Tudi v letošnjem letu se bo naša krajevna skupnost pridružila  čistilni akciji >>Očistimo sosesko<< , ki jo razpisuje mestna občina Novo mesto v sodelovanju z Komunalo Novo mesto.  Zbor krajanov – udeležencev čistilne akcije - je v soboto 23. marca  ob 9. uri pri čolnarni v Irči vasi.  Plakate z vabilom  na čistilno akcijo se obesi na oglasne deske in na spletno stran krajevne skupnosti.

Vreče in zaščitne rokavice ga. Cekuta prevzame v podjetju  Komunala.

 

K 4.točki

4.1. Pravilnik o priznanjih in nagradah

Pravilnik opredeljuje merila in postopke pri podeljevanju priznanj in nagrad KS Drska. Priznanja KS Drska se podeljujejo ob praznovanju krajevnega praznika KS Drska. KS Drska podeljuje nagrade za častnega krajana KS Drska, plaketo KS Drska in priznanje oziroma pohvalo KS Drska. Svet KS v mesecu marcu objavi na spletni strani KS Drska in na vseh oglasnih deskah javni poziv za zbiranje predlogov priznanj in nagrad za tekoče leto. Predlog za podelitev priznanja in nagrade mora biti poslan in obrazložen do 30. aprila 2019 na naslov KS Drska, Ulica Slavka Gruma 9, 8000 Novo mesto.

 

4.2.  Športne igre

Za sredo 20.03.2019 je sklicana skupščina Športnega društva Drska. Na skupščini bo potekal dogovor o organizaciji II. Olimpijade krajevnih skupnosti Novega mesta.  Datum izvedbe II. olimpijade je predviden za 18. maj  2019.

Na skupščino  ŠD Drska so vabljeni vsi člani sveta KS Drska.

 

4.3.  Večnamenski prostor za druženje in rekreacijo krajanov.

Za izvedbo postopka sanacije in prenove večnamenskega prostora za rekreacijo in druženje krajanov, mora biti MO Novo mesto vpisana kot lastnik objekta.

 

4.4. Igrišče na Cesarjevi ulici

Vrtec Pedenjped, ki meji na igrišče na Cesarjevi ulici, je utesnjen z igralnim prostorom in nima lastnega parkirnega prostora. Zainteresiran je za del igrišča na Cesarjevi ulici.

Sklep.: MO Novo mesto naj pregleda kakšne so možnosti in potrebe vrtca in igrišča in naj se izdela idejna rešitev.

 

4.5.  Projekt  kopališče v Srebrničah

Krajani  Srebrnič so se udeležili sklicanega sestanka  na temo ureditve kopališča v naselju Srebrniče na desnem bregu reke Krke. Pregledane so bile možnosti in lokacija kopališča in dela, ki bi zajemala utrditev brežine in dostop do vode.

Krajani so bili seznanjeni tudi z ureditvijo obračališča mestnega avtobusa  za naseljem Srebrniče .

 

4.6. Pasje sprehajališče v KS Drska

Na temo pasjega sprehajališča v krajevni skupnosti Drska, se še vedno išče primerna lokacija .

 

4.7. Facebook stran KS Drska

Na pobudo Boruta Jakše o odprtju Facebook strani Krajevne skupnosti Drska, se prisotni člani sveta  strinjajo in pooblastijo Boruta Jakša, da stran odpre in tudi skrbi za objavljanje vsebin v dogovoru s predsednico sveta KS  in člani sveta.

 

Seja je bila zaključena ob 20.20 uri

                                                                 

Tajnica KS Drska:                                                       Predsednica KS Drska:

  Jožica CEKUTA                                                               Mira RETELJ

novice

26. april, KS Drska

Čistilna akcija mestnih občin 29.4.2020

Ob 9.00 uri pri čolnarni v Irči vasi ali Ob 9.00 uri pri trgovini TUŠ na Drski.

več >

09. april, KS Drska

Zbiranje predlogov za prejemnike priznanj in nagrad KS Drska za leto 2020

Obrazložene predloge kandidatov za priznanja zbiraSvet Krajevne skupnosti Drska, Ulica Slavka Gruma 9, 8000 Novo mesto do 30. aprila 2020.

več >

17. februar, KS Drska
17. februar, KS Drska
17. februar, KS Drska
01. januar, KS Drska
20. december, KS Drska