zemljevid krajevnih skupnosti

24.01.2019 - Zapisnik 2.seje sveta KS Birčna vas

datum: 08. 02. 2019

DNEVNI RED:
1. Ugotovitev prisotnosti in ostale formalnosti
2. Poročilo o aktualnih projektih
3. Finančno poročilo za leto 2018
4. Program dela za leto 2019
5. RAZNO

 

Krajevna skupnost Birčna vas

Birčna vas 1

8000 Novo mesto

 

2. seja KS Birčna vas

 

Datum: Svet se je sestal dne 24.01.2019, v prostorih OŠ Birčna vas, ob 18 uri.

 

Prisotni na seji: Majda Meštrić, Stane Žagar, Urška Hrovatič, Tanja Primc, Ciril Zupančič, Andrej Kastelic, Darja Marjanovič ter tajnica Vesna Stanešić

 

 

 

 

DNEVNI RED:

 1. Ugotovitev prisotnosti in ostale formalnosti
 2. Poročilo o aktualnih projektih
 3. Finančno poročilo za leto 2018
 4. Program dela za leto 2019
 5. RAZNO

Ugotovitve in sklepi:

 

Ad 1

Prisotnost na seji je 100%, tako tudi sklepčnost ni vprašljiva. Dnevni red se sprejme v celoti. Na predlog predsednice Majde Meštrič, da  Vesna Stanešič  tudi v naslednjem mandatu opravlja delo tajnika ni bilo ugovorov. Na oglasno desko pred pisarno pritrdimo seznam članov sveta KS. G. Stane Žagar sprejme pobudo predsednice, da bo skrbel za objave KS Birčna vas, na spletni strani MO NM .

 

 

Sklep:  Ga. Vesna Stanešić tudi naslednji mandat opravlja delo tajnice v KS Birčna vas. G. Stane Žagar ureja spletno stran na portalu MO NM za KS Birčna vas.

 

Ad 2

Eden od zelo pomembnih projektov v naslednjem letu je ureditev avtobusne postaje v Birčni vasi. Postopek je v teku, s strani MO NM je obljubljena izvedba v tekočem letu.

Ravno tako se odvijajo aktivnosti na projektu rekonstrukcija  ceste od podvoza do šole.

10.01.2019 je bil sestanek na MO NM z vodjo projekta g. Bele ter projektantom.

Dogovorimo se za sestanek glede seznanitve s projektom z udeležbo predstavnikov šole, članov sveta KS,  Špelo Bele ter projektantom v mesecu februarju. (06.02.2019 ob 16 uri).

Potrebno bo tudi proučiti možnost za izvedbo peš prehoda ob dosedanjem podvozu pod železnico.

 

 

Sklep: Zaželena je udeležba na sestanku in sodelovanje s predstavniki MO Novo mesto, za čim prejšnjo izvedbo projekta.

 

 

 

Ad 3

 

Članom novoustanovljenega sveta je tajnica Vesna Stanešič predstavila finančno poročilo za preteklo leto 2018. Po krajši razpravi je bilo finančno poročilo sprejeto. Za naprej je potreben dogovor glede pomoči društvom in PGD-jem. Predlog predsednice je, da se tako kot v prejšnjem mandatu, povabijo predstavniki društev in PGD-jev v mesecu marcu na skupno sejo. Na seji naj bi oni predstavili plane dela. Dogovoriti je potrebno enoten sistem: društvo poda vlogo, ki jo svet KS obravnava in sprejme sklep, kot je bila praksa do sedaj.  

 

 

Sklep:  Finančno poročilo se sprejme v celoti.

Predsednica pošlje vabilo društvom in PGD-jem za udeležbo na naslednji seji, predvidoma v marcu.

 

 

Ad 4

PROGRAM DELA ZA LETO 2018

 • Kanalizacija Vrh pri Ljubnu- potekajo aktivnosti s strani krajanov (podpisi),  poslani dopisi na MO pristojnim službam, vendar konkretnih odgovorov nismo dobili. Ena od možnosti je po neuradnih informacijah graditev čistilnih naprav tudi zaradi premalo priključnih enot na tem delu KS. Potrebno bo nadaljevati aktivnosti s tem v vezi. Pooblastimo Cirila Zupančiča, da se kot že do sedaj še bolj vključi za pridobitev realnih informacij s strani MO Nm
 • Kanalizacija JAMA - v proračunu MO za leto 2019 so predvidena sredstva, krajani že dobivajo dopise o vpisih služnosti. Zaradi slabih izkušenj pri gradnji kanalizacije v Birčni vasi in Stranski vasi je potrebno pridobiti projekt, da se preuči. Pooblastimo g.Žagarja in g. Kastelica za spremljanje aktivnosti ob gradnji kanalizacije JAMA.
 • Cesta Rakovnik- Rajnovšče je problem, ki se vleče kot jara kača. Kljub vsem aktivnostim s strani KS se zadeva ne premakne. V januarju letos je bil ponovno poslan dopis pristojnim službi na MO. Pooblastimo člana sveta Tanjo Primc in Andreja Kastelica za aktivnosti s tem v povezavi in tudi pobrati podpise krajanov, ter jih posredovala na MO NM. Pomagala jima bo tudi Urška  Hrovatič           
 • Ureditev pisarne KS - v razmislek
 • Cesta v Petelincu – pri Hrastarju projekt prijavljen na MO za sofinanciranje- preplastitev v dolžini približno 300 m, in 250 m ureditve makadamske ceste.
 • Podana pobuda za ureditev dostopne ceste na igrišče v Birčni vasi – Drage. Potrebno je dobiti zagotovilo o urejenih lastniških odnosih, zato se s tem počaka do nadaljnjega.
 • Dokončna ureditev javnih površin v centru  Birčne vasi – nabava klopi, koš za smeti, nasutje lubja. Potekajo tudi dogovori o vzdrževanju.
 • Prireditev ob dnevu žena in materinskem dnevu – Vesna pridobi ponudbo za gledališko skupino za izvedbo komedije.
 • Tradicionalni pohod, zadnjo soboto v mesecu maju. Tanja pripraviti traso ter plakate in vabila.
 • Izlet krajanov po Sloveniji, prvo soboto v mesecu septembru. ( Majda- pričakuje predloge)
 • Sodelovanje z društvi, PGD-ji  in organizacijami  v KS ( sestanek v mesecu marcu)
 • Varnostni sosvet - podaljšati delovanje sedanjega, predsednik g. Sladič – povabiti ga na naslednjo sejo
 • Izdaja časopisa Šum sekvoj -kot do sedaj za to poskrbi Karmen Jenič, za skeniranje že izdanih izvodov se zadolži Stane Žagar.
 • Igre KS v MO NM - letos ponovno gosti KS Drska- zagotovili bomo udeležbo.

 

V roku enega tedna naj člani sveta posredujejo svoje predloge za ureditev javnih površin, da jih lahko prijavimo za program sofinanciranja s strani MO Novo mesto.

 

 

Ad5

 

 

Predsednica je posredovala podala še nekaj aktualnih informacij.

 

 • V pisarni KS je zagotovljena povezava z internetom, kar nam je zagotovila šola.
 • Za igrala in fitnes naprave v Birčni vasi se rešuje reklamacija. Spomladi bomo naredili otvoritev.
 • Glede prevoza šolskih otrok na OŠ Drsko iz zahodnega dela KS Birčna vas je bil poslan dopis županu 21.01.2019, potekajo že nekaj časa dogovori o tem.
 • Dne 15.01.2019 je na povabilo PU NM predsednica sodelovala na sestanku glede Romske problematike. Policija si želi ohraniti še naprej sodelovanje kot do sedaj, predlaga tudi sodelovanje z Romi z vključitvijo predstavnika v  delovanje  KS in v varnostni sosvet…
 • Potrebno je zaradi preglednosti urediti živo mejo pri spomeniku ob cesti, na Ruperč Vrhu. Darja bo kontaktira g. Bogataja.
 • Glede optike imamo informacijo, da bo do konca leta 2019 zagotovljena pokritost s širokopasovnim omrežjem v okviru projekta RUNE, ki ga sofinancira tudi EU.
 • Pri OGP-ju preveriti glede hidrantov, tako obstoječih, kot namestitev novih po potrebi.

 

Predsednica je vse član sveta ponovno zaprosila, da posredujejo čim več pobud, idej, iz okolja ki ga zastopajo, da našo KS čim bolj uredimo, seveda v okviru finančnih zmožnosti.

 

 

 

 

 

Seja zaključena  ob 20.00 h

 

Zapisnik sestavila                               

Vesna Stanešić                                                                       

novice

29. junij, KS Birčna vas

Zapisnik 10. redne seje Sveta KS Birčna vas

Dnevni red: 1. Ugotovitev prisotnosti, pregled zapisnikov 8. in 9. seje sveta ter realizacija sklepov 2. Širokopasovno omrežje 3. Sestanek pri županu MO Novo mesto 4. Gradnja AP Birčna vas 5. Prometna varnost pri osnovni šoli Birčna vas 6. Ohranjanje čiste narave - čistilna akcija 7. Razno

več >

07. junij, KS Birčna vas

Širokopasovno omrežje v KS Birčna vas

Obvestilo in pojasnilo podjetja Telekom v zvezi z gradnjo širokopasovnega omrežja na področju KS Birčna vas

več >

20. maj, KS Birčna vas

Zbiranje odpadnega jedilnega olja

Novo mesto, 13.05.2020 Sporočilo za krajevno skupnost! Sporočamo vam, da je Komunala Novo mesto, d.o.o. v letu 2020 pričela z izvajanjem dvoletnega projekta »Zbirajmo odpadno jedilno olje – na bolje«, ki ga sofinancira Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja. V sklopu projekta med drugim postavljamo tudi 15 uličnih zbiralnikov ...

več >

20. maj, KS Birčna vas

Avtobusno postajališče v Birčni vasi

Izgradnja avtobusnega postajališča v Birčni vasi

več >

18. april, KS Birčna vas

Zapisnik 9. redne seje Sveta KS Birčna vas

Pregled realizacije projektov in obvestilo glede izgradnje širokopasovnega omrežja

več >

19. februar, KS Birčna vas

Zapisnik 8. redne seje sveta KS Birčna vas

Zapisnik 8. redne seje sveta KS Birčna vas dne, 05.02.2020 Dnevni red: 1. Ugotovitev prisotnosti. ter pregled zapisnika 7. seje in realizacija sklepov 2. Finančno poročilo 3. Poročilo o opravljenem delu v letu 2019 4. Plan dela za leto 2020 5. Informacija o ostalih aktivnostih 6. Varnost v naši KS – vabljen predstavnik policije 7. RAZNO

več >

13. februar, KS Birčna vas

Vlak ne piska več

Vlak ne piska več, zapornice na prečenju proge proti Uršnim selom.

več >

13. januar, KS Birčna vas

Zapisnik 7. redne seje sveta KS Birčna vas

Zapisnik 7. redne seje sveta KS Birčna vas z dne 30.10.2019 Dnevni red: 1. Ugotovitev prisotnosti ter pregled zapisnika 6. redne seje 2. Športno društvo Birčna vas 3. Informacije o ostalih aktivnostih 4. Razno

več >

25. september, KS Birčna vas

Zapisnik 6. redne seje sveta KS Birčna vas

Zapisnik 6. redne seje sveta KS Birčna vas Dnevni red 1.Ugotovitev prisotnosti in pregled ter potrditev zapisnika 5. redne seje 2. Aktualne zadeve 3. Razno

več >

23. junij, KS Birčna vas

Zapisnik 5. redne seje sveta KS Birčna vas

Zapisnik 5. redne seje sveta KS Birčna vas

več >