Navodila za pripravo digitalnih podatkov

Spremembe in dopolnitve ureditvenega načrta centralnega dela Bršljina

Zadnja sprememba: 11. 09. 2017

Status: v pripravi

Ureditveni načrt centralnega dela Bršljina (v nadaljevanju UN) je bil sprejet leta 1998 z namenom prenove velikega kompleksa degradiranih stavbnih zemljišč ob Ljubljanski cesti v Bršljinu (opuščene površine in obrati nekdanjega gradbenega podjetja Pionir). Z njim so bili določeni pogoji za ureditvene posege za novogradnje in prenove na območjih stanovanjske gradnje, novogradnje in prenove na obstoječih in novih poslovnih območjih, preureditev cestnega omrežja na območju centralnega dela Bršljina ter urejanje brežin vzdolž Ljubljanske ceste. Leta 2002 je bil prostorski akt zaradi novih zahtev investitorjev znotraj ureditvenega načrta (območja P5, P6, S7, S2, S5, S4) dopolnjen s  spremembami in dopolnitvami ureditvenega načrta centralnega dela Bršljina. Opredeljene so bile nove cestne komunikacije med ulico Žlebej in Kettejevim drevoredom ter narejene manjše spremembe na objektu BTC in parkiriščih ob coni P1. Večina ureditev iz UN ter njegovih sprememb in dopolnitev je že realizirana.

Vzdolž povezovalne ceste »D« med Ljubljansko cesto in Kočevarjevo ulico (JP 799455) se na severni strani ulice pojavlja velik interes investitorjev po dodajanju novih programov. Pobuda za izdelavo Sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta centralnega dela Bršljina (v nadaljevanju SDUN) izhaja iz potreb po spremembi prostorskih pogojev za gradnjo na zemljišču s parc. št. 179/1, k.o. Novo mesto z namenom, da se na lokaciji med obstoječim objektom in lokalno cesto »D«, to je v uličnem prostoru, dopusti gradnja gostinskega lokala s ponudbo hitre prehrane. Ker pogoji ne dovoljujejo postavitve objektov čez določeno gradbeno linijo, zgrajeni gostinski lokal pa to določilo to krši, legalizacija obstoječega montažnega objekta kljub nevpadljivosti in nizkemu gabaritu brez sprememb določil prostorskega akta ni možna. V SDUN se predpišejo sanacijski ukrepi, oziroma predvidi nov objekt, ki bo arhitektonsko ustrezneje oblikovan.

Lokacija, ki je predmet obravnave teh SDUN, je del enote urejanja prostora z oznako NM/10-OPPN-a. Območje predvidenih SDUN obsega približno 0,85 ha.

Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta centralnega dela Bršljina

Sklep je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 12/12.

nazaj