Ureditveni načrt centralnega dela Bršljina

Zadnja sprememba: 04. 07. 2013

Status: veljaven

Določila ureditvenega načrta postavljajo pogoje urejanja za:
– ureditvene posege za novogradnje in prenove v območjih stanovanjske gradnje,
– novogradnje in prenove na sedanjih in novih poslovnih območjih,
– preureditev cestnega omrežja na območju centralnega dela Bršljina,
– urejanje brežin vzdolž Ljubljanske ceste in
– prometne ter druge infrastrukturne ureditve na območju ureditvenega načrta.

Odlok o ureditvenem načrtu centralnega dela Bršljina

Uradni list RS, št. 39/98, 74/02, 40/07 - obv. razl., 75/08 - obv.razl., 42/14.


Predpisi, ki spreminjajo dani predpis:

  1. Odlok o  spremembah in dopolnitvah ureditvenega načrta centralnega dela Bršljina, Uradni list RS, št. 74/02;
  2. Odlok o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Novo mesto, Uradni list RS, št. 101/09 (140. člen) in nadaljnji; 
  3. Odlok o Spremembah in dopolnitvah Ureditvenega načrta centralnega dela Bršljina; Uradni list RS, št. 42/14,
  4. Odlok o spremembah in dopolnitvah ureditvenega načrta centralnega dela Bršljina -  V PRIPRAVI!


Celotno gradivo je na vpogled v prostorih Mestne občine Novo mesto, Seidlova cesta 1, Novo mesto (Urad za prostor in razvoj, I. nadstropje).

Datoteke

nazaj