Navodila za pripravo digitalnih podatkov

Občinski podrobni prostorski načrt Bučna vas – zahod/1

Zadnja sprememba: 03. 03. 2021

Status: v pripravi

Izdelava občinskega podrobnega prostorskega načrta Bučna vas - zahod/1 (v nadaljevanju: OPPN) je predvidena v okviru enote urejanja prostora NM/6-OPPN-j  in sicer obravnava skrajni severni del območja EUP skladno s 137. členom Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 101/09 in nadaljnji).

Območje leži na skrajnem severnem delu Novega mesta, zahodno od Ljubljanske ceste in stanovanjske pozidave individualnih stanovanjskih hiš ob njej. Na jugu meji na nepozidane stavbne površine, na zahodu pa na odprte kmetijske površine. Območje OPPN meri cca. 88,4 arov in obsega zemljišča s parc. št. 134/4, 134/8, 194/1, 134/10, 194/3, 194/4, 134/6, 134/7, 194/5, 134/11, 133/2, 133/4, 133/3, 197/1, 196 - del, 195 - del, 133/1, 133/5, 134/5, 134/9, 134/12, 135/2 - del, 194/2, 197/5, 135/1 – del,  197/2, 197/4 in 1197-del, vse k.o. 1454-Daljnji vrh. V glavnem gre za območje stavbnih zemljišč s podrobnejšo namensko rabo CD – območje centralnih dejavnosti, ki se mu bo z OPPN skladno z 282. členom Zakona o urejanja prostora (ZUreP-2, Uradni list RS, št. 61/17) spremenila podrobnejša namenska raba v območje stanovanj.

Območje bo namenjeno bivanju z možnostjo spremljajočih dejavnosti. Predvidena je gradnja približno 10-12 novih prostostoječih stanovanjskih hiš oziroma dvojčkov. Z OPPN se določijo podrobnejši prostorsko izvedbeni pogoji za gradnjo stanovanjskih hiš, pogoji parcelacije, zunanje ureditve z zelenimi in manipulativnimi površinami, vključno s površinami z igrali ter ureditev prometne ter ostale infrastrukture. Predvidena je tudi ureditev prometno varnega priključka na Ljubljansko cesto (državno cesto).
Izdelovalec OPPN je podjetje GPI, d.o.o. iz Novega mesta, ki ga je izbral investitor, to je CGP d.d.

 

Izhodišča za pripravo OPPN Bučna vas – zahod/1

Pred sprejetjem odločitve o pripravi OPPN se morajo na podlagi 108. in 118. člena ZUreP-2 najprej pripraviti izhodišča za pripravo OPPN, v katerih je opredeljen zlasti namen priprave OPPN, ključni vsebinski predlogi, predvidene prostorske rešitve, ipd. Predlog izhodišč se javno razgrne z namenom oblikovanja končnih izhodišč ob sodelovanju udeležencev urejanja prostora.

Mestna občina Novo mesto je dne 30. 9. 2019 za 15 dni javno objavila poziv k oblikovanju izhodišč za pripravo OPPN Bučna vas – zahod/1, o tem obvestila Krajevno skupnost Bučna vas in objavila predlog izhodišč, ki ga je izdelalo podjetje GPI, d.o.o. Javna predstavitev predloga izhodišč je bila v sredo, 16. 10. 2019 ob 16. uri v sejni dvorani Mestne občine Novo mesto, Glavni trg 7 (Rotovž).

Datoteke

Sklep o pripravi Občinskega podrobnega prostorskega načrta Bučna vas – zahod/1

Na podlagi 119. člena v povezavi s 110. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17), ter na podlagi 27. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Dolenjski uradni list, št. 14/19 – uradno prečiščeno besedilo) se je postopek priprave OPPN pričel s Sklepom o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Bučna vas - zahod/1, ki ga je sprejel župan Mestne občine Novo mesto in je bil dne 7. 4. 2020 objavljen v Dolenjskem uradnem listu št. 7/20 ter na spletni strani Mestne občine Novo mesto.

S sklepom o začetku priprave so bila potrjena tudi Izhodišča za pripravo OPPN Bučna vas  - zahod/1 za del EUP NM. Izhodišča že vsebujejo tudi variantne rešitve pozidave. Izhodišča so bila javno predstavljena na javni predstavitvi dne 16. 10. 2019, tako je bila javnost vključena že med pripravo izhodišč za OPPN. Na predlog izhodišč, ki je bil javno razgrnjen v času od 7. 10. 2019 do 22. 10. 2019, je bila podana pobuda za razširitev območja OPPN, kar je bilo upoštevano. Območje urejanja se je razširilo na zemljišča s parc. št. 195 - del in 196 - del, obe k.o. Daljnji vrh.

Datoteke

Osnutek občinskega podrobnega prostorskega načrta Bučna vas – zahod/1

Na podlagi 111. člena ZUreP-2 je bil izdelan osnutek občinskega podrobnega prostorskega načrta Bučna vas – zahod/1 (GPI, d.o.o., februar 2021). Osnutek je bil marca 2021 posredovan nosilcem urejanjem prostora, da podajo mnenje za načrtovanje z vidika svojih pristojnosti. Pridobljena je bila odločba Ministrstva za okolje in prostor št. 35409-118/2020/8 z dne 13.7.2020, s katero je bilo odločeno, da v postopku priprave OPPN ni treba izvesti postopka celovite presoje vplivov na okolje in da v postopku OPPN ni treba izvesti postopka sprejemljivosti vplivov izvedbe plana na varovana območja

Gradivo je na vpogled v prostorih Mestne občine Novo mesto, Seidlova cesta 1, Novo mesto (Urad za prostor in razvoj, Oddelek za okolje in prostor).

Datoteke

Dopolnjen osnutek občinskega podrobnega prostorskega načrta Bučna vas – zahod/1

Stran v izdelavi

Datoteke

nazaj