Navodila za pripravo digitalnih podatkov

Spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta Mestne občine Novo mesto (SD OPN 2).

Zadnja sprememba: 20. 04. 2018

Status: v pripravi

Mestna občina Novo mesto (v nadaljevanju tudi MONM) je leta 2009 sprejela prostorski planski dokument Občinski prostorski načrt Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 101/09 in nadaljnji, v nadaljevanju tudi OPN), ki je nadomestil več kot dve desetletji star prejšnji tovrstni dokument dolgoročni in srednjeročni prostorski plan. V okviru priprave OPN so bili ob upoštevanju usmeritev iz državnih prostorskih aktov, razvojnih potreb zainteresirane javnosti in občine ter varstvenih zahtevah, določeni cilji in izhodišča prostorskega razvoja občine, načrtovane prostorske ureditve lokalnega pomena ter določeni pogoji umeščanja objektov v prostor.

OPN je sestavljen iz dveh delov: strateškega in izvedbenega. V strateškem delu je občina sprejela dolgoročno vizijo svojega razvoja v prostoru, izvedbeni del pa je dokument, ki natančno podaja pogoje, pod katerimi je možno posegati v prostor na podlagi določene namenske rabe prostora, prostorskih izvedbenih pogojev in določenih območij, za katere se pripravijo občinski podrobni prostorski načrti (OPPN).

V obdobju po sprejemu OPN in njegovi uveljavitvi se je prostorski akt uspešno izvajal, kljub temu, da so bile v okviru aktivnega udeleževanjem MONM v postopkih pridobivanja gradbenih dovoljenj na Upravni enoti Novo mesto ter sodelovanja s projektanti in investitorji pri uporabi in tolmačenju izvedbenega dela ugotovljene nekatere nejasnosti, neusklajenosti in napake. Podani predlogi in pripombe za izboljšanje posameznih določil izvedbenega dela OPN ter številne prejete pobude za spremembo namenske rabe prostora so razlog, da je MONM pričela s postopkom sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta (SD OPN 2).

Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta MONM – SD OPN2

Na podlagi 18. in 46. člena Zakona o prostorskem načrtovanju se je postopek sprememb in dopolnitev SD OPN 2 pričel s Sklepom o začetku priprave sprememb in dopolnitev OPN MONM – SD OPN 2, ki ga je sprejel župan Mestne občine Novo mesto in je bil dne 2. 2. 2015 objavljen v Uradnem listu RS,št. 7/15 ter na spletni strani Mestne občine Novo mesto.

Datoteke

nazaj