Navodila za pripravo digitalnih podatkov

Občinski podrobni prostorski načrt Športno-rekreacijski park Češča vas

Zadnja sprememba: 27. 11. 2020

Status: v pripravi

Območje OPPN Športno-rekreacijski park Češča vas se nahaja severno od Češče vasi. Obsega celotno stavbno zemljišče, ki se nahaja zahodno od lokalne ceste Cegelnica-Češča vas-Zalog-Straža (nasproti Podbreznika) in ima podrobnejšo namensko rabo B – posebna območja (za športne centre in druge spremljajoče oz. sorodne dejavnosti) ter enoto urejanja prostora NM/1-OPPN-b.

Vizija Mestne občine Novo mesto je, da se na predmetni lokaciji na robu Novega mesta kot nadgradnja obstoječih športnih dejavnosti postopoma oblikuje celovit športno-rekreacijski kompleks, v katerem se bodo razvijale raznolike vsebine s področja športa, rekreacije in izobraževanja. V območje bo severno od velodroma umeščen tudi bazenski kompleks.

Obveznost priprave OPPN za območje ŠRP Češča vas je določena v 123. členu OPN MONM za enoto urejanja prostora NM/1-OPPN-b. Ne glede na to je priprava OPPN potrebna tudi zaradi velikosti območja, pretežne nepozidanosti, kompleksnosti načrtovanih in obstoječih ureditev ter celovite zasnove gospodarske javne infrastrukture.

Predmet predvidenega OPPN je določitev podrobnejših izvedbenih pogojev za objekte in zunanje ureditve športno-rekreacijskega parka, prometno shemo in ostalo gospodarsko javno infrastrukturo ter drugih pogojev, na podlagi katerih bodo objekti in ureditve v vsebinskem in funkcionalnem smislu povezani v smiselno celoto.

Izhodišča za pripravo OPPN ŠRP Češča vas

Pred sprejetjem odločitve o pripravi OPPN Športno-rekreacijski park Češča vas je Mestna občina Novo mesto na podlagi 108. in 118. člena ZUreP-2 najprej pripravila predlog izhodišč za pripravo OPPN, v katerih je opredeljen zlasti namen priprave OPPN in ključni vsebinski predlogi. Občina mora pri oblikovanju izhodišč zagotoviti sodelovanje zainteresirane javnosti v obliki zbiranja predlogov in pripomb, javnih posvetov ter se posvetovati z nosilci urejanja prostora in drugimi udeleženci urejanja prostora.

Na spletni strani Mestne občine Novo mesto je bil zato konec oktobra 2019 objavljen javni poziv k oblikovanju izhodišč za pripravo OPPN Športno-rekreacijski park Češča vas. Predlog izhodišč je bil javno objavljen v času od 29. 10. 2019 do vključno 19. 11. 2019. Javna predstavitev predloga izhodišč je bila dne  5. 11. 2019.

Na predlog izhodišč so lahko zainteresirana javnost, nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci urejanja prostora v času objave gradiva podali pripombe in predloge, ki so prispevali h končnemu oblikovanju izhodišč.

Po dokončnem oblikovanju izhodišč se postopek priprave OPPN začne s sklepom o pripravi OPPN, s katerim se tudi potrdijo izhodišča ter nadaljuje z osnutkom OPPN in drugimi nadaljnjimi fazami, vključno z javno razgrnitvijo OPPN. Izhodišča so bila potrjena dne 20.12.2019 s sprejemom Sklepa o pripravi OPPN.

Datoteke

Sklep o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta Športno-rekreacijski park Češča vas

V Dolenjskem uradnem listu je bil dne 23. 12. 2019 objavljen Sklep o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta Športno-rekreacijski park Češča vas (Dolenjski uradni list, št. 29/2019), s katerim so bila tudi potrjena Izhodišča za pripravo OPPN (december 2019).

 

Datoteke

Celovita presoja vplivov na okolje (CPVO)

Ministrstvo za okolje in prostor je v maju 2020 odločilo, da je za OPPN treba izvesti celovito presojo vplivov na okolje (CPVO). Za ta namen je bilo izdelano okoljsko poročilo, v katerem so preučeni možni vplivi načrtovanih objektov in ureditev na okolje. V sklopu CPVO sta bili izvedeni tudi raziskava morebitne onesnaženosti tal in predhodna arheološka raziskava za oceno potenciala.

Datoteke

Osnutek Občinskega podrobnega prostorskega načrta Športno-rekreacijski park Češča vas

Na podlagi predhodno izdelanih strokovnih podlag je bil v avgustu 2020 izdelan osnutek OPPN. Skladno s četrtim in petim odstavkom 111. člena ZUreP-2 je bil posredovan nosilcem urejanja prostora, da podajo prvo mnenje in državnim nosilcem urejanja prostora, ki sodelujejo pri celoviti presoji vplivov na okolje, da podajo tudi mnenje o ustreznosti okoljskega poročila. 

Datoteke

Dopolnjen osnutek Občinskega podrobnega prostorskega načrta Športno-rekreacijski park Češča vas

Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka OPPN je potekala v prostorih Mestne občine Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto, pritličje (pri vhodu), in sicer od 9. 10. 2020 do vključno 9. 11. 2020.

Javna razgrnitev je namenjena seznanitvi širše javnosti s prostorskim aktom. V času javne razgrnitve so lahko vsi zainteresirani podali pisne pripombe in predloge k razgrnjenemu prostorskemu aktu.

Javna obravnava je bila dne 28. 10. 2020 v obliki videokonference in dne 4. 11. 2020 na Rotovžu (Glavnem trgu 7) v Novem mestu. V času javne razgrnitve so bile podane pripombe, do katerih je župan dne 20. 11. 2020 zavzel stališča.

Na podlagi 113. člena Zakona o urejanju prostora - ZUreP-2 (Uradni list RS, št. 61/17) javnost seznanjamo, da v zvezi z nepremičninami na območju OPPN ni bilo ugotovljenega nasprotja interesov, kot ga določa predpis, ki ureja integriteto in preprečevanje korupcije.

Datoteke

Stališča do pripomb z javne razgrnitve dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta Športno-rekreacijski park Češča vas

Javna razgrnitev OPPN je potekala od 9. 10. do vključno 9. 11. 2020 v prostorih Mestne občine Novo mesto na Seidlovi cesti 1 v Novem mestu (v nadaljevanju: MONM). V času javne razgrnitve je bilo javnosti omogočeno, da poda pripombe in predloge na javno razgrnjen dopolnjen osnutek OPPN.  Pripombe in predlogi so bili posredovani izdelovalcu, ki je v sodelovanju z MONM pripravil stališča do pripomb in predlogov z javne razgrnitve. Stališča je dne 20. 11. 2020 s sklepom zavzel župan in so do sprejema prostorskega akta javno objavljena na oglasni deski ter na spletni strani Mestne občina Novo mesto.

Datoteke

Predlog občinskega podrobnega prostorskega načrta Športno-rekreacijski park Češča vas

Datoteke

nazaj