vodilna slika

Narok na ustno obravnavo v postopku izdaje dovoljenja za začasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom, organizatorju Kulturno umetniškemu društvu Krka iz Novega mesta, Šmarješka cesta 6.

datum: 10. 05. 2019

Občinska uprava Mestne občine Novo mesto razpisuje na podlagi 131. in 154. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06-UPB, 105/06-ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13) v zvezi z Zakonom o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ, 21/18 – ZNOrg in 84/18 – ZIURKOE) po uradni dolžnosti


NAROK ZA USTNO OBRAVNAVO
 
v postopku izdaje dovoljenja za začasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom, za javno prireditev »MePZ KRKA WILL ROCK YOU«, ki bo potekala dne 8.6.2019 od 21.00 do 23.00 ure v Novem mestu, na Muzejskih vrtovih.
 
Narok za ustno obravnavo bo 
 
v četrtek, 23. 5. 2019 ob 10.00, v veliki sejni sobi Mestne občine Novo mesto, Seidlova cesta 1, II. nadstropje. 

Narok za ustno obravnavo -KUDKrka.pdf

nazaj