vodilna slika

Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta Mrvarjev hrib

datum: 21. 06. 2018

MESTNA OBČINA NOVO MESTO

Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto

Na podlagi 273. člena Zakona o urejanju prostora - ZUreP-2 (Uradni list RS, št. 61/17) v povezavi s 50. in 60. členoma Zakona o prostorskem načrtovanju - ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO in 61/17 – ZUreP-2) ter 27. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Dolenjski uradni list, št. 33/16) Mestna občina Novo mesto objavlja

 

JAVNO NAZNANILO

    o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka

OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA MRVARJEV HRIB

 

1. Javno se razgrne dopolnjen osnutek občinskega podrobnega prostorskega načrta Mrvarjev hrib (v nadaljevanju: OPPN), ki ga je pod št. P-2017/07 izdelalo podjetje GPI d.o.o.

2. Območje OPPN vključuje zemljiške parcele oz. dele zemljiških parcel z naslednjimi parcelnimi številkami: 1112/3, 1161/2, 1160/2, 1155/3, 1155/4, 2110/5, 1161/3, 1161/4, 1156/7, 1156/6, 2110/4, 1156/5, 1149/19, 1149/20, 2110/3, 1149/18, 1149/21, 1149/29, 1149/28, 1149/17, 1149/16, 1149/15, 1149/22, 1149/23, 1149/26, 1149/27, 1149/25, 1156/4, 2110/3, 1149/12, 1149/13, 1149/24, 2065/6, 1114/3, 1114/5, 1114/4, 2065/5, 2065/4, 1112/7, 1112/6, 1112/5, 1112/8, 1112/9, 1112/10, 1112/11, 1112/12, 1112/13, 1112/14, 1112/15, 1112/4 (vse k.o. 1493 – Veliki Podljuben), 1010/3 in 1010/4 (obe k.o. 1485 – Gotna vas).

 

3. Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka OPPN bo potekala v prostorih Mestne občine Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto, I. nadstropje, in sicer od petka, 29. 6. 2018 do vključno torka, 31. 7. 2018. Gradivo bo objavljeno tudi v elektronski obliki na spletni strani Mestne občine Novo mesto (www.novomesto.si/postopki/uradne-objave/).

 

4. Javna obravnava dopolnjenega osnutka OPPN bo v sredo, 18. 7. 2018 ob 16.00 v sejni dvorani Mestne občine Novo mesto, Glavni trg 7 (Rotovž), I. nadstropje.

 

5. Na javni obravnavi bosta pripravljavec in izdelovalec prostorski akt podrobneje obrazložila in prisotnim podala dodatna pojasnila.

 

6. V času javne razgrnitve lahko vsi zainteresirani podajo pisne pripombe in predloge k razgrnjenemu prostorskemu aktu na naslov: Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto, ali po elektronski pošti na naslov: mestna.obcina@novomesto.si ali jih na mestu razgrnitve vpišejo v knjigo pripomb ali jih podajo ustno na zapisnik na javni obravnavi. Rok za podajo pripomb poteče zadnji dan javne razgrnitve.

Šteje se, da je pri dajanju pripomb in predlogov z navedbo imena in priimka ali drugih osebnih podatkov dan pristanek za objavo teh podatkov v javno objavljenih stališčih do pripomb. Osebe, ki ne želijo, da se v stališču objavijo imena in priimki ali drugi osebni podatki, morajo to posebej navesti.

7. Javno naznanilo se objavi na oglasni deski in na spletni strani Mestne občine Novo mesto (www.novomesto.si/postopki/uradne-objave/) ter na oglasnih deskah in spletni strani (portalu) Krajevne skupnosti Šmihel (http://ks.novomesto.si/smihel/). 


 

 

Številka: 350-45/2016

Novo mesto, dne 20. 6. 2018

 

Javno naznanilo

nazaj