Javna dražba za prodajo nepremičnin v lasti Mestne občine Novo mesto

datum: 05. 12. 2017

Objavljamo javno dražbo za prodajo nepremičnin v lasti Mestne občine Novo mesto.

Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto, na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010, 75/2012, 47/2013-ZDU-1G, 50/2014, 90/2014-ZDU -1I in 14/2015 ZUUJFO) in 30. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013 in 10/2014) objavlja

 

 

 

JAVNO DRAŽBO

za prodajo nepremičnin v lasti Mestne občine Novo mesto

 

 

1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javne dražbe

 

Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto, matična številka 5883288000, ID za DDV SI48768111.

 

 

2. Opis predmeta javne dražbe, izklicna cena in najnižji znesek višanja

 

2.1 Nepremičnina katastrska občina 1460 Šentpeter, parcela 160/122

 

Predmet prodaje je solastniški delež (3497/3620) nepremičnine v izmeri 3.497 m2. Nepremičnina se nahaja v območju stavbnih zemljišč, podrobnejša namenska raba ZD – druge urejene zelene površine.

 

Izklicna cena znaša 52.500,00 EUR. V ceno ni vštet DDV v predpisani stopnji 22 %. Najnižji znesek višanja je 500,00 EUR.

 

Iz vpogleda v kataster gospodarske javne infrastrukture je razvidno, da je nepremičnina obremenjena s podzemnim distribucijskim elektroenergetskim omrežjem in z distribucijskim komunikacijskim omrežjem, za kar doslej ni bila sklenjena služnostna pogodba s predmetnim lastnikom omrežja ter z magistralnim vodovodnim omrežjem, za kar bo kupec s prodajno pogodbo dovolil ustanovitev neodplačne trajne služnosti v korist lastnika infrastrukture.

 

Na nepremičnini sta sklenjeni dve najemni pogodbi za del nepremičnine, zato se nepremičnina prodaja s sklenjenimi najemnini razmerji.

 

Na podlagi tretjega odstavka 66. člena Stvarnopravnega zakonika na nepremičnini obstaja predkupna pravica solastnika nepremičnine. Prodajalec je dolžan imetniku predkupne pravice ponuditi odkup nepremičnine po vrednosti, ki jo ponudi najugodnejši ponudnik. O uveljavitvi predkupne pravice se mora imetnik predkupne pravice izjasniti v 30 dneh po prejemu obvestila. V primeru, da imetnik predkupne pravice v tem roku ne uveljavlja predkupne pravice, bo prodajalec sklenil pogodbo z najugodnejšim ponudnikom.

 

2. 2 Nepremičnina katastrska občina 1484 Šmihel pri Novem mestu, parcela  547/40

 

Predmet prodaje je nepremičnina v izmeri 411 m2. Nepremičnina se nahaja v območju stavbnih zemljišč, podrobnejša namenska raba SSs – urbana prostostoječa stanovanjska pozidava.

 

Izklicna cena znaša 3.300,00 EUR. V ceno ni vštet DDV v predpisani stopnji 22 %. Najnižji znesek višanja je 100,00 EUR.

 

Iz vpogleda v kataster gospodarske javne infrastrukture je razvidno, da je nepremičnina obremenjena s cevovodom za odpadno vodo, zato bo kupec s prodajno pogodbo dovolil tudi ustanovitev neodplačne trajne služnosti v korist lastnika infrastrukture.

 

Na nepremičnini se v zemljiški knjigi nahaja zaznamba prepovedi odtujitve in obremenitve, ki pa ne velja za sklepanje pravnih poslov za prenos lastninske pravice, katerih namen je legalizacija nedovoljenega posega v prostor.

 

 

3.        Pogoji prodaje

 

Nepremičnini se prodajata po načelu ''videno - kupljeno'', zato morebitne reklamacije po sklenitvi prodajne pogodbe ne bodo upoštevane. V kolikor izbrani dražitelj v za to določenem roku ne sklene ali odstopi od sklenitve prodajne pogodbe, bo Mestna občina Novo mesto sklenila le-to z drugim najugodnejšim ponudnikom - to je s tistim, ki je ponudil drugo najugodnejšo ceno.

 

Meja nepremičnine katastrska občina 1460 Šentpeter, parcela 160/122 ni v celoti dokončna in urejena, zato je mogoče, da se podatek o površini nepremičnine, ko bo imela vse meje dokončne, lahko spremeni, zaradi natančnejše določitve in izračuna zemljiškokatastrskih točk. Nepremičnina se prodaja glede na trenutno znano stanje v katastru, zato Mestna občina Novo mesto ne odgovarja za morebitne spremembe kvadrature po dokončni določitvi mej.

 

V kolikor bi se na nepremičninah, ki so predmet javne dražbe izkazalo, da so obremenjene z gospodarsko javno infrastrukturo, pa ta ni vpisana v kataster gospodarske javne infrastrukture ali pa obremenitev ni vpisana v zemljiško knjigo, se kupec zaveže skleniti neodplačno pogodbo o ustanovitvi služnosti v korist lastnika oziroma upravljavca navedene infrastrukture, in sicer za namen njenega rednega vzdrževanja in nadzora ter morebitne rekonstrukcije.

 

Po podatkih iz uradnih evidenc in po vedenju prodajalca na nepremičninah ne obstaja predkupna pravica.

 

Določena nepremičnina (nepremičnini ali nepremičnine) bo prodana tistemu dražitelju, za katerega bo imenovana komisija za vodenje javne dražbe ugotovila, da je ponudil najvišjo ceno.

 

Izbrani dražitelj je dolžan najkasneje v roku 15 (petnajst) dni po končani javni dražbi podpisati prodajno pogodbo, sicer se šteje, da je odstopil od nakupa.

 

Izbrani dražitelj je dolžan plačati tudi vse stroške, ki bodo nastali s prenosom lastninske pravice na nepremičnini (pripadajoči davek na promet nepremičnin (DDV ali DPN) stroške notarske overitve pogodbe ter stroške vknjižbe lastninske pravice na svoje ime in v svojo korist v zemljiški knjigi).

 

 

4. Način in rok plačila kupnine

 

Izbrani dražitelj oziroma kupec je dolžan plačati celotno kupnino v 15 (petnajstih) dneh po izstavitvi računa na podračun prodajalca pri EZR Mestne občine Novo mesto pri UJP št. 01285-0100015234. Vplačana varščina se všteje v kupnino. Plačilo kupnine v roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe. Če kupec ne bo poravnal kupnino na določen način in v določenem roku, se šteje prodajna pogodba za razdrto.

 

Po plačilu celotne kupnine bo prodajalec izdal zemljiškoknjižno dovolilo za prenos lastninske pravice na kupca.

 

 

5. Kraj in čas javne dražbe

 

Javna dražba se bo vršila v prostorih Mestne občine Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto, v veliki sejni sobi v II. nadstropju dne, 21. 12. 2017, in sicer:

 

 • za nepremičnino k.o. 1460 Šentpeter, parcela 160/122:                                ob 9.00,
 • za nepremičnino k.o. 1484 Šmihel pri Novem mestu, parcela  547/40:       ob 9.30.

 

6. Višina varščine

 

Dražitelji morajo do vključno 20. 12. 2017 do 15. ure vplačati varščino v višini 10 % izklicne cene na podračun EZR Mestne občine Novo mesto št. 01285-0100015234, sklic: 478-20/2017, z navedbo namena nakazila: Javna dražba.

 

Izbranemu dražitelju se bo vplačana varščina vštela v kupnino, neizbranim dražiteljem pa bo vrnjena brez obresti v 60 dneh po opravljeni javni dražbi.

 

Mestna občina Novo mesto ima pravico zadržati varščino v primeru, da izbrani dražitelj ali drugi najuspešnejši dražitelj za nepremičnino k.o. 1460 Šentpeter, parcela 160/122:

 • ne podpiše prodajne pogodbe v roku 15 dni po poteku roka za uveljavljanje predkupne pravice oziroma drugi najugodnejši dražitelj v 8 dneh po pisnem pozivu k sklenitvi pogodbe,
 • odstopi od sprejema ponudbe,
 • ne plača celotne kupnine v roku 15 dni od izdaje računa.

 

Mestna občina Novo mesto ima pravico zadržati varščino v primeru, da izbrani dražitelj ali drugi najuspešnejši dražitelj za nepremičnino k.o. 1484 Šmihel pri Novem mestu, parcela 547/40:

 • ne podpiše prodajne pogodbe v roku 15 dni po končani javni dražbi oziroma drugi najugodnejši dražitelj v 8 dneh po pisnem pozivu k sklenitvi pogodbe,
 • odstopi od sprejema ponudbe,
 • ne plača celotne kupnine v roku 15 dni od izdaje računa.

 

 

7. Pogoji za udeležbo na javni dražbi

 

Na javni dražbi lahko sodeluje domača ali tuja pravna ali fizična oseba, ki v skladu s pravnim redom Republike Slovenije lahko postane lastnik nepremičnin ter se pravočasno in pravilno prijavi, tako da:

 • plača varščino in predloži dokazilo o njenem plačilu;
 • predloži izvirnik osebnega dokumenta, če se prijavi fizična oseba ali zakoniti zastopnik pravne osebe;
 • v primeru, da dražitelja zastopa pooblaščenec, mora le-ta predložiti izvirnik pisnega in pri upravnem organu overjenega pooblastila, ki se mora nanašati na točno določen predmet javne dražbe;
 • predloži številko OR ali TRR za primer vračila varščine, davčno številko ali ID za DDV, EMŠO ali matično številko in telefonsko številko.

 

Organizator javne dražbe bo potrdil vse pravilne in pravočasne prijave.

 

8. Pravila javne dražbe

 

Javno dražbo bo izvedla Komisija za vodenje javne dražbe pri razpolaganju s stvarnim premoženjem Mestne občine Novo mesto (v nadaljevanju Komisija).

 

Javna dražba za nepremičnino je končana, ko voditelj dražbe trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo ponudbo.

 

Ugovore proti dražbenemu postopku je mogoče podati, dokler ni končan zapisnik o poteku javne dražbe. O ugovoru odloči Komisija.

 

Prodajalec lahko začeti postopek prodaje ustavi kadarkoli do sklenitve pravnega posla brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti, dolžan pa je vrniti vplačano varščino brez obresti.

 

Besedilo javne dražbe je objavljeno na spletni strani Mestne občine Novo mesto http://www.novomesto.si.

 

9.        Dodatne informacije

 

Vsa pojasnila v zvezi z razpisom javne dražbe lahko interesenti dobijo na Uradu za prostor in razvoj Mestne občine Novo mesto, tel. št. 07 39 39 237 (Stanislava Bjelajac) v času uradnih ur ali na e-naslovu stanislava.bjelajac@novomesto.si ter za parcelo 547/40 k.o. Šmihel pri Novem mestu na tel. št. 07 39 39 312 (Izidor Jerala).

 

Ogled nepremičnin in dokumentacije v zvezi z nepremičninami je možen po predhodnem dogovoru.

 

 

         Številka:   478-20/2017 (624)

         Datum:     4. 12. 2017

 

 

 

nazaj