Javna dražba za prodajo nepremičnin v lasti Mestne občine Novo mesto

datum: 05. 12. 2017

Objavljamo javno dražbo za prodajo nepremičnin v lasti Mestne občine Novo mesto.

Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto, na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010, 75/2012, 47/2013-ZDU-1G, 50/2014, 90/2014-ZDU -1I, 14/2015 ZUUJFO in 76/2015) in 30. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014 in 58/2016) objavlja

 

JAVNO DRAŽBO

za prodajo nepremičnin v lasti Mestne občine Novo mesto

 

 

 

1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javne dražbe

 

Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto, matična številka 5883288000, ID za DDV SI48768111.

 

 

2. Opis predmeta javne dražbe, izklicna cena in najnižji znesek višanja

 

Predmet prodaje so nepremičnine parc. št. 916/8, 916/10, 916/13, 917/6, 920/26, 1117/1 in 1117/2, vse k.o. 1455 Bršljin. Nepremičnine se nahajajo v območju stavbnih zemljišč v območju Poslovno storitvene cona Mačkovec – 2 (OPPN PSC Mačkovec -2), občinski podrobni prostorski načrt v pripravi.

 

Izklicna cena znaša 200.000,00 EUR. V ceno ni vštet pripadajoči DDV. Najnižji znesek višanja je 5.000,00 EUR.

 

 

3. Pogoji prodaje

 

Nepremičnine se prodajajo po načelu ''videno - kupljeno'', zato morebitne reklamacije po sklenitvi prodajne pogodbe ne bodo upoštevane. V kolikor izbrani dražitelj v za to določenem roku ne sklene, odstopi od sklenitve prodajne pogodbe ali po sklenitvi pogodbe ne plača kupnine v roku, bo Mestna občina Novo mesto sklenila le-to z drugim najugodnejšim ponudnikom - to je s tistim, ki je ponudil drugo najugodnejšo ceno.

 

V kolikor bi se na nepremičnini, ki je predmet javne dražbe izkazalo, da je obremenjena z gospodarsko javno infrastrukturo, pa ta ni vpisana v kataster gospodarske javne infrastrukture ali pa obremenitev ni vpisana v zemljiško knjigo, se kupec zaveže skleniti neodplačno pogodbo o ustanovitvi služnosti v korist lastnika oziroma upravljavca navedene infrastrukture, in sicer za namen njenega rednega vzdrževanja in nadzora ter morebitne rekonstrukcije.

 

Po podatkih uradnih evidenc in po vedenju prodajalca na nepremičninah ne obstaja predkupna pravica.

Nepremičnine bodo prodane tistemu dražitelju, za katerega bo imenovana komisija za vodenje javne dražbe ugotovila, da je ponudil najvišjo ceno.

 

Izbrani dražitelj je dolžan najkasneje v roku 8 (osmih) dni po končani javni dražbi podpisati prodajno pogodbo, sicer se šteje, da je odstopil od nakupa.

 

Izbrani dražitelj je dolžan plačati tudi vse stroške, ki bodo nastali s prenosom lastninske pravice na nepremičnini (pripadajoči davek na promet nepremičnin (DDV ali DPN) stroške notarske overitve pogodbe ter stroške vknjižbe lastninske pravice na svoje ime v zemljiško knjigo).

 

 

4. Način in rok plačila kupnine

 

Izbrani dražitelj oziroma kupec je dolžan plačati celotno kupnino v 15 (petnajstih) dneh po izstavitvi računa na podračun prodajalca pri EZR Mestne občine Novo mesto pri UJP št. 01285-0100015234. Vplačana varščina se všteje v kupnino. Plačilo kupnine v roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe. Če kupec ne bo poravnal kupnine na določen način in v določenem roku, se šteje prodajna pogodba za razdrto.

 

Po plačilu celotne kupnine bo prodajalec izdal zemljiškoknjižno dovolilo za prenos lastninske pravice na ime kupca.

 

 

5. Kraj in čas javne dražbe

 

Javna dražba se bo vršila v prostorih Mestne občine Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto, v veliki sejni sobi v II. nadstropju dne 21. 12. 2017 ob 8.30 uri.

 

 

6. Višina varščine

 

Dražitelji morajo do vključno 20. 12. 2017 do 15. ure vplačati varščino v višini 10 % izklicne cene na podračun EZR Mestne občine Novo mesto št. 01285-0100015234, sklic: 478-17/2017 z navedbo namena nakazila: Javna dražba.

 

Izbranemu dražitelju se bo vplačana varščina vštela v kupnino, neizbranim dražiteljem pa bo vrnjena brez obresti v 60 dneh po opravljeni javni dražbi.

 

Mestna občina Novo mesto ima pravico zadržati varščino v primeru, da izbrani dražitelj ali drugi najuspešnejši dražitelj:

  • ne podpiše prodajne pogodbe v roku 15 dni po končani javni dražbi oziroma drugi najugodnejši dražitelj v 8 dneh po pisnem pozivu k sklenitvi pogodbe,
  • odstopi od sprejema ponudbe,
  • ne plača celotne kupnine v roku 15 dni od izdaje računa.

 

 

7. Pogoji za udeležbo na javni dražbi

 

Na javni dražbi lahko sodeluje domača ali tuja pravna ali fizična oseba, ki v skladu s pravnim redom Republike Slovenije lahko postane lastnik nepremičnin ter se pravočasno in pravilno prijavi, tako da:

  • plača varščino in predloži dokazilo o njenem plačilu;
  • predloži izvirnik osebnega dokumenta, če se prijavi fizična oseba ali zakoniti zastopnik pravne osebe;
  • v primeru, da dražitelja zastopa pooblaščenec, mora le-ta predložiti izvirnik pisnega in pri upravnem organu overjenega pooblastila, ki se mora nanašati na točno določen predmet javne dražbe;
  • predloži številko OR ali TRR za primer vračila varščine, davčno številko ali ID za DDV, EMŠO ali matično številko in telefonsko številko.

 

Organizator javne dražbe bo potrdil vse pravilne in pravočasne prijave.

 

 

8. Pravila javne dražbe

 

Javno dražbo bo izvedla Komisija za vodenje javne dražbe pri razpolaganju s stvarnim premoženjem Mestne občine Novo mesto (v nadaljevanju Komisija).

 

Javna dražba za nepremičnine je končana, ko voditelj dražbe trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo ponudbo.

 

Ugovore proti dražbenemu postopku je mogoče podati, dokler ni končan zapisnik o poteku javne dražbe. O ugovoru odloči Komisija.

 

Prodajalec lahko začeti postopek prodaje ustavi kadarkoli do sklenitve pravnega posla brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti, dolžan pa je vrniti vplačano varščino brez obresti.

 

Besedilo javne dražbe je objavljeno na spletni strani Mestne občine Novo mesto http://www.novomesto.si.

 

9. Dodatne informacije

 

Vsa pojasnila v zvezi z razpisom javne dražbe lahko interesenti dobijo na Uradu za prostor in razvoj Mestne občine Novo mesto, tel. št. 07/39 39 307 (Mojca Lenassi Malnarič) in 07/39 39 237 (Stanislava Bjelajac) v času uradnih ur ali na e-naslovih mojca.lenassi@novomesto.si ali stanislava.bjelajac@novomesto.si.

 

Ogled nepremičnine in dokumentacije v zvezi z nepremičnino je možen po predhodnem dogovoru.

nazaj