Javni razpis za podelitev nagrad in priznanj Mestne občine Novo mesto za leto 2017

datum: 04. 12. 2017

Predloge s podatki in obrazložitvijo predlagatelji posredujejo do vključno 19. januarja 2018.

 

MESTNA OBČINA NOVO MESTO

O b č i n s k i   s v e t

Komisija za priznanja in nagrade

 

Na podlagi 2., 4. in 8. člena Odloka o priznanjih in nagradah Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 107/2013) Komisija za priznanja in nagrade objavlja

 

J A V N I   R A Z P I S

 

ZA PODELITEV NAGRAD IN PRIZNANJ

MESTNE OBČINE NOVO MESTO

ZA LETO 2017

 

I.

Mestna občina Novo mesto zbira predloge za naslednje nagrade in priznanja za leto 2017:

 1. naziv častni občan Mestne občine Novo mesto,
 2. nagrada Mestne občine Novo mesto,
 3. Trdinova nagrada,
 4. grb Mestne občine Novo mesto.

 

 1. Naziv častnega občana Mestne občine Novo mesto se podeljuje posameznikom, ki dosežejo zelo pomembne trajne življenjske uspehe, so ustvarjalni in inovativni na gospodarskem, znanstvenem, umetniškem, kulturnem, športnem, vzgojno-izobraževalnem ali humanitarnem področju ter s tem predstavljajo občino doma in v svetu in dajo izjemen prispevek k razvoju občine in dela ter življenja v njej.

 

 1. Nagrado Mestne občine Novo mesto se podeljuje občankam in občanom Mestne občine Novo mesto, ki dosežejo pomembnejše trajne uspehe na gospodarskem, kulturnem, športnem, vzgojno-izobraževalnem in humanitarnem področju. Izjemoma se lahko na utemeljen predlog nagrada podeli tudi posamezniku z območja drugih občin, če so njegovi uspehi pri delu oziroma dejanja pomembna za območje Mestne občine Novo mesto.

 

 1. Trdinovo nagrado se podeljuje občankam in občanom Mestne občine Novo mesto, ki dosežejo pomembnejše trajne uspehe na kulturnem, prosvetnem, literarnem in znanstvenem področju. Izjemoma se lahko na utemeljen predlog nagrada podeli tudi posamezniku z območja drugih občin, če so njegovi uspehi pri delu oziroma dejanja pomembna za območje Mestne občine Novo mesto.

 

 1. Grb Mestne občine Novo mesto se podeljuje zaslužnim posameznikom, podjetjem, zavodom ter organizacijam in društvom za dolgoletne uspehe na področjih, na katerih delujejo in s tem bistveno pripomorejo k ugledu občine.

 

II.

Predloge za podelitev priznanj in nagrad Mestne občine Novo mesto lahko podajo fizične osebe, podjetja, zavodi, krajevne skupnosti, društva in delovna telesa Občinskega sveta.

 

III.

Predlogi za podelitev priznanja oziroma nagrade morajo vsebovati naslednje podatke:

 • ime in priimek oziroma ime, točen naslov in telefonsko številko predlagatelja,
 • podatke o kandidatu za priznanje oziroma nagrado (ime in priimek, rojstni podatki, točen naslov in telefonska številka kandidata, delovno mesto oziroma polni naziv, naslov in telefonska številka podjetja, zavoda, organizacije ali društva),
 • navedbo vrste priznanja oziroma nagrade,

-       podrobno utemeljitev predloga ter morebitna mnenja organov in organizacij, ki pobudo

      podpirajo (obrazložitev, priloge, dokazila)

 

Predloge s podatki in obrazložitvijo predlagatelji posredujejo na naslov: Mestna občina Novo mesto, Občinski svet, Komisija za priznanja in nagrade, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto, v zaprti ovojnici, z oznako “ZA RAZPIS - NAGRADE IN PRIZNANJA MESTNE OBČINE NOVO MESTO”, in sicer do vključno 19. januarja 2018.

 

IV.

Predloge za podelitev priznanj in nagrad bo obravnavala Komisija za priznanja in nagrade Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto ter pripravila predlog za odločanje na Občinskem svetu Mestne občine Novo mesto. Priznanja in nagrade bodo podeljena na slavnostni seji Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto v počastitev občinskega praznika.

nazaj