vodilna slika

Javni razpis za »Spodbude za raziskovalno razvojne projekte 2

datum: 30. 06. 2017

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo objavlja v Uradnem listu št. 32 z dne 30.6.2017 javni razpis za »Spodbude za raziskovalno razvojne projekte...

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo objavlja v Uradnem listu št. 32 z dne 30.6.2017 javni razpis za »Spodbude za raziskovalno razvojne projekte 2«.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izvajanja RRI projektov podjetij ali konzorcijev podjetij, katerih projektni cilj mora biti nov ali izboljšan izdelek, proces ali storitev, razvit do stopnje, da je potrjen v končni obliki ter primeren za uporabo v realnem okolju.

Namen javnega razpisa je spodbujanje razisko¬valno razvojnih in inovacijskih dejavnosti v podjetjih ali konzorcijih podjetij v okviru inovativnih raziskovalno ra¬zvojnih projektov za razvoj novih ali izboljšanih izdelkov, procesov ali storitev na prednostnih področjih Slovenske strategije pametne specializacije.

Upravičeni prejemniki sredstev javnega razpisa so podjetja, kot so opredeljena v skladu z Zakonom o pod¬pornem okolju za podjetništvo1 (ZPOP-1, Uradni list RS, št. 102/07, 57/12, 82/13 in 17/15), s sedežem v Repu¬bliki Sloveniji, ne glede na velikost podjetja (ki se ugota¬vlja v skladu z merili iz priloge I Uredbe 651/2014/EU). Izključeni so javni zavodi skladno z Zakonom o zavo¬dih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP).

Natančnejši pogoji za kandidiranje, merila za izbor, upravičeni ukrepi in stroški ter ostale zahteve so opredeljeni v razpisni dokumentaciji.

Razpisana sredstva: 74.200.000,00 EUR

Rok prijav:

- oddaja vlog za 1. odpiranje: 26. 9. 2017

- oddaja vlog za 2. odpiranje: 11. 5. 2018

- oddaja vlog za 3. odpiranje: 24. 9. 201917. 7. 2017

Dodatne informacije v zvezi s pripravo prijav in po¬jasnila k razpisni dokumentaciji so prijavitelju dosegljivi na podlagi pisnega zaprosila, posredovanega na elek¬tronski naslov rri2.mgrt@gov.si.

 

nazaj