vodilna slika

Povabilo k oddaji ponudbe: Dobava izdelkov za potrebe reprezentance Mestne občine Novo mesto za obdobje enega leta

datum: 27. 07. 2018

Vabljeni k oddaji ponudb. Podrobnosti so navedene v spodnji priponki.

POVABILO K ODDAJI PONUDBE

 

 

Na podlagi Pravilnika o oddaji javnih naročil, katerih ocenjena vrednost je nižja od mejne vrednosti za uporabo zakona o javnem naročanju št. 007-5/2017 z dne 7. 3. 2017, ki ga je Mestna občina Novo mesto kot naročnik sprejel ob uporabi 2. odstavka 21. člena Zakona o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 91/15 in 14/18), naročnik poziva vse zainteresirane ponudnike, da oddajo svojo ponudbo.

 

Naročnik: Mestna občina Novo mesto

 

Predmet naročila: Dobava izdelkov za potrebe reprezentance Mestne občine Novo mesto za obdobje enega leta

 

Merilo za oddajo javnega naročila: najnižja ponudbena cena

Ker naročnik izvaja postopek pridobivanja ponudb na podlagi zgoraj navedenega pravilnika, ki velja za javna naročila pod ocenjeno vrednostjo, ki predstavlja mejo za uporabo ZJN-3, bodo za naročnika vse prejete ponudbe, ki bodo presegle vrednost 20.000,00 EUR brez DDV, nesprejemljive.

 

Pogajanja: ne

 

Rok za izvedbo naročila: 1 leto od podpisa okvirnega sporazuma

 

Način in rok plačila: enkrat mesečno, 30. dan od prejema pravilno izstavljenega e-računa

 

Rok za oddajo ponudbe: 3. 8. 2018 do 10.00

 

Način in kraj oddaje ponudbe: na e-naslova: mestna.obcina@novomesto.si in judita.pirc@novomesto.si z oznako »PONUDBA - REPREZENTANCA, št. 4303-4/2018»

 

Ponudba mora obsegati:

  1. Ponudbo,
  2. Ponudbeni predračun,
  3. Izjavo o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika,
  4. Izjavo gospodarskega subjekta.

 

Naročnik bo za izvedbo naročila izdal okvirni sporazum.

 

Dodatne informacije v zvezi z naročilom dobite na naslovu naročnika:

-           kontaktna oseba: mag. Judita Pirc

-           e-naslov: judita.pirc@novomesto.si

-           telefonska številka: 07/39 39 222

 

Naročnik bo obvestilo o oddaji naročila posredoval po elektronski pošti vsem ponudnikom, ki bodo pravočasno oddali ponudbo, zato morajo ponudniki v svoji ponudbi obvezno navesti elektronski naslov ponudnika. 

 

 

Pripravila:

 

 

mag. Judita Pirc

podsekretarka

 

 

Katarina Petan                                                                                  dr. Vida Čadonič Špelič

vodja Urada za finance in splošne zadeve                                                  direktorica

 

 

 

PRILOGE:

  1. Obrazec 1: Ponudba
  2. Obrazec 2: Ponudbeni predračun
  3. Obrazec 3: Izjava o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika
  4. Obrazec 4: Izjava gospodarskega subjekta

 

OBRAZEC 1-Ponudba.pdf

OBRAZEC 2 - Ponudbeni predračun.xlsx

OBRAZEC 3 - Izjava o udeležbi oseb v lastništvu ponudnika.pdf

OBRAZEC 4 - Izjava gospodarskega subjekta.pdf

nazaj