vodilna slika

Povabilo k oddaji ponudbe: Zagotavljanje cvetličarskih in aranžerskih storitev ter blaga za potrebe Mestne občine Novo mesto za obdobje dveh let

datum: 16. 07. 2018

Rok za oddajo ponudbe se podaljša do 25. 7. 2018, do 12.00

POVABILO K ODDAJI PONUDBE

 

Na podlagi Pravilnika o oddaji javnih naročil, katerih ocenjena vrednost je nižja od mejne vrednosti za uporabo zakona o javnem naročanju št. 007-5/2017 z dne 7. 3. 2017, ki ga je naročnik sprejel ob uporabi 2. odstavka 21. člena Zakona o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 91/15 in 14/18), naročnik ponovno poziva vse zainteresirane ponudnike, da oddajo svojo ponudbo.

Naročnik: Mestna občina Novo mesto

Predmet naročila: Zagotavljanje cvetličarskih in aranžerskih storitev ter blaga za potrebe Mestne občine Novo mesto za obdobje dveh let

Merilo za oddajo javnega naročila: najnižja ponudbena cena

Ker naročnik izvaja postopek pridobivanja ponudb na podlagi zgoraj navedenega pravilnika, ki velja za javna naročila pod ocenjeno vrednostjo, ki predstavlja mejo za uporabo ZJN-3, bodo za naročnika vse prejete ponudbe, ki bodo presegle vrednost 20.000,00 EUR brez DDV, nesprejemljive.

Pogajanja: ne

Rok za izvedbo naročila: 2 leti od podpisa pogodbe

Način in rok plačila: mesečno, 30. dan od prejema pravilno izstavljenega e-računa

Rok za oddajo ponudbe: 25. 7. 2018, do 12.00

Način in kraj oddaje ponudbe: na e-naslova: mestna.obcina@novomesto.si in judita.pirc@novomesto.si z oznako »PONUDBA - CVETJE, št. 4303-3/2018»

Ponudba mora obsegati:

  1. Ponudbo,
  2. Ponudbeni predračun,
  3. Izjavo o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika,
  4. Izjavo gospodarskega subjekta.

Naročnik bo za izvedbo naročila z izbranim izvajalcem sklenil okvirni sporazum.

Dodatne informacije v zvezi z naročilom dobite na naslovu naročnika:

-           kontaktna oseba: mag. Judita Pirc

-           e-naslov: judita.pirc@novomesto.si

-           telefonska številka: 07/39 39 222

Naročnik bo obvestilo o oddaji naročila posredoval po elektronski pošti vsem ponudnikom, ki bodo pravočasno oddali ponudbo, zato morajo ponudniki v svoji ponudbi obvezno navesti elektronski naslov ponudnika. 

 

Več v priponkah:

Povabilo k oddaji ponudbe

OBRAZEC 1 - Ponudba.pdf

Obrazec 2 - Ponudbeni predračun.pdf

OBRAZEC 3 - Izjava o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika.pdf

OBRAZEC 4 - Izjava gospodarskega subjekta.pdf

 

 

nazaj