vodilna slika

2. javni razpis za podukrep 19.3 Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine

datum: 28. 04. 2017

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano objavlja v Uradnem listu št. 22 z dne 28.4.2017, 2. javni razpis za podukrep 19.3 Priprava in izvajanje dejavnosti...

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano objavlja v Uradnem listu št. 22 z dne 28.4.2017, 2. javni razpis za podukrep 19.3 Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine.

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev iz naslova podukrepa 19.3 »Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine« za sofinanciranje stroškov lokalnih akcijskih skupin , ki nastanejo pri izvajanju posameznih operacij sodelovanja LAS, tako znotraj države (sodelovanje med LAS) kot z območji v različnih državah članicah Evropske unije ali z območji v tretjih državah (transnacionalno sodelovanje).

Namen podukrepa je reševanje specifičnih lokalnih problemov, prenos dobrih praks med LAS, iskanje povezav in novih znanj.

Natančnejši pogoji za kandidiranje, merila za izbor, upravičeni ukrepi in stroški ter ostale zahteve so opredeljeni v razpisni dokumentaciji.

Razpisana sredstva: 1.500.000,00 EUR

Rok prijav: 31. 7. 2017

Dodatne informacije: INFO točka Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: ARSKTRP), Dunajska cesta 160, 1000 Ljubljana Tel. 01/580-77-92, faks 01/478-92-06, e-mail: aktrp@gov.si dobite na tel. 02/234-12-53, 02/234-12-72 in 02/234-12-64 ali na e-pošti bostjan.vidovic@podjetniskisklad.si.

 

nazaj