vodilna slika

javni razpis za ukrep II: Finančna pomoč ob smrti, invalidnosti ali nezmožnosti za delo v letu 2017

datum: 31. 03. 2017

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano objavlja v Uradnem listu št. 15 z dne 31.3.2017, javni razpis za ukrep II: Finančna pomoč ob smrti, invalidnosti...

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano objavlja v Uradnem listu št. 15 z dne 31.3.2017, javni razpis za ukrep II: Finančna pomoč ob smrti, invalidnosti ali nezmožnosti za delo v letu 2017.

Predmet javnega razpisa je finančna pomoč za blažitev poslabšanja ekonomskega položaja kmetijskih gospodarstev, ki so organizirana kot kmetije, zaradi škodnega dogodka, ki prizadene nosilca ali člana kmetije.

Namen razpisa: finančna pomoč ob nepredvidljivih dogodkih v kmetijstvu.

Vlagatelj je nosilec kmetijskega gospodarstva v skladu s 3. točko 3. člena Zakona o kmetijstvu, ki vlaga vlogo v skladu s tem javnim razpisom.

Natančnejši pogoji za kandidiranje, merila za izbor, upravičeni ukrepi in stroški ter ostale zahteve so opredeljeni v razpisni dokumentaciji.

Razpisana sredstva: 100.000,00 EUR

Rok prijav: do zaprtja

Dodatne informacije na INFO točka Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja Dunajska 160, 1000 Ljubljana Tel.: 01/580-77-92, faks 01/478-92-06, E-mail: aktrp@gov.si

 

nazaj