vodilna slika

Javni razpis za Ukrep I: Finančna pomoč za nadomestilo škode zaradi požara ali strele na kmetijskem gospodarstvu v letu 2017

datum: 31. 03. 2017

Ministrstvo za okolje in prostor objavlja v Uradnem listu št. 15 z dne 31.3.2017, javni razpis za Ukrep I: Finančna pomoč za nadomestilo škode zaradi požara ali...

Ministrstvo za okolje in prostor objavlja v Uradnem listu št. 15 z dne 31.3.2017, javni razpis za Ukrep I: Finančna pomoč za nadomestilo škode zaradi požara ali strele na kmetijskem gospodarstvu v letu 2017.

Predmet javnega razpisa je finančna pomoč za blažitev poslabšanja ekonomskega položaja kmetijskih gospodarstev zaradi nepredvidljivega škodnega dogodka na kmetijskem gospodarstvu.

Namen razpisa: finančna pomoč ob nepredvidljivih dogodkih v kmetijstvu.

Vlagatelj je nosilec kmetijskega gospodarstva v skladu s 3. točko 3. člena Zakona o kmetijstvu, ki vlaga vlogo v skladu s tem javnim razpisom.

Natančnejši pogoji za kandidiranje, merila za izbor, upravičeni ukrepi in stroški ter ostale zahteve so opredeljeni v razpisni dokumentaciji.

Razpisana sredstva: 15.000,00 EUR

Rok prijav: do zaprtja

Dodatne informacije na INFO točka Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja Dunajska 160, 1000 Ljubljana Tel.: 01/580-77-92, faks 01/478-92-06, E-mail: aktrp@gov.si

 

nazaj