vodilna slika

Javni razpis za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin v letih 2017 in 2018

datum: 24. 03. 2017

Ministrstvo za infrastrukturo objavlja v Uradnem listu št. 14 z dne 24.3.2017, javni razpis za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin v letih...

Ministrstvo za infrastrukturo objavlja v Uradnem listu št. 14 z dne 24.3.2017, javni razpis za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin v letih 2017 in 2018 (oznaka JOB_2017).

Predmet sofinanciranja so operacije celovite energetske prenove stavb v (so)lasti in rabi občin.

Vlagatelj po tem javnem razpisu je lahko občina. Vlagatelj postane upravičenec z dnem podpisa pogodbe o sofinanciranju. V primeru, da je/so predmet operacije stavba/stavbe, ki je/so v (so)lasti občine ali osebe širšega javnega sektorja, katere ustanovitelj je občina in/ali osebe ožjega ali/ali širšega javnega sektorja, katerih ustanovitelj je država, predstavljajo upravičene stroške stroški, ki so vezani na celotno stavbo/e. V tem primeru morajo (so)lastniki stavbe/stavb skleniti sporazum o ureditvi medsebojnih razmerij, ki opredeljuje način sofinanciranja operacije in v okviru katerega je občina s strani preostalih (so)lastnikov imenovana za vlagatelja, prejemnika sredstev in nosilca izvedbe investicije.

Natančnejši pogoji za kandidiranje, merila za izbor, upravičeni ukrepi in stroški ter ostale zahteve so opredeljeni v razpisni dokumentaciji.

Razpisana sredstva: 17.647.059,00 EUR

Rok prijav: 18. 4. 2017 (prvi rok), 15. 5. 2017 (drugi rok), 12. 6. 2017 (tretji rok), 18. 9. 2017 (četrti rok), oziroma najkasneje do 16. 10. 2017 (skrajni rok).

Dokumentacija javnega razpisa je na voljo na spletnem naslovu: http://www.mzi.gov.si

 

nazaj