vodilna slika

Javni razpis za sofinanciranje operacij gradnje novih manjših objektov za proizvodnjo električne energije iz vetrnih elektrarn in malih hidroelektrarn

datum: 24. 03. 2017

Ministrstvo za infrastrukturo objavlja v Uradnem listu št. 14 z dne 24.3.2017, javni razpis za sofinanciranje operacij gradnje novih manjših objektov za proizvodnjo...

Ministrstvo za infrastrukturo objavlja v Uradnem listu št. 14 z dne 24.3.2017, javni razpis za sofinanciranje operacij gradnje novih manjših objektov za proizvodnjo električne energije iz vetrnih elektrarn in malih hidroelektrarn (oznaka: JR EE OVE 2017) v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, prednostne osi Trajnostna raba in proizvodnja energije ter pametna omrežja, prednostne naložbe Spodbujanje proizvodnje in distribucije energije, ki izvira iz obnovljivih virov, specifičnega cilja Povečanje deleža obnovljivih virov energije v končni rabi energije.

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za sofinanciranje naprav za proizvodnjo električne energije iz vetrne in vodne energije.

Prijavitelji po tem razpisu so gospodarske družbe in samostojni podjetniki posamezniki po Zakonu o gospodarskih družbah in zadruge po Zakonu o zadrugah.

Natančnejši pogoji za kandidiranje, merila za izbor, upravičeni ukrepi in stroški ter ostale zahteve so opredeljeni v razpisni dokumentaciji.

Razpisana sredstva: 4.000.000,00 EUR

Rok prijav: do porabe sredstev oz. najkasneje do 26. 1. 2018

Kontaktna oseba za dodatne informacije v zvezi z razpisno dokumentacijo je Boris Vovčko. Morebitna vprašanja je mogoče posredovati kontaktni osebi po elektronski pošti: boris.vovcko@gov.si.

 

nazaj