vodilna slika

Javni razpis za operacijo naložbe v nakup nove mehanizacije in opreme za sečnjo in spravilo lesa iz PRP 2014–2020 za leto 2017

datum: 24. 03. 2017

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano objavlja v Uradnem listu št. 14 z dne 24.3.2017, javni razpis za operacijo naložbe v nakup nove mehanizacije in...

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano objavlja v Uradnem listu št. 14 z dne 24.3.2017, javni razpis za operacijo naložbe v nakup nove mehanizacije in opreme za sečnjo in spravilo lesa iz PRP 2014–2020 za leto 2017.

Predmet javnega razpisa so naložbe v nakup nove mehanizacije in opreme za sečnjo in spravilo lesa.

Z uvajanjem učinkovite in okoljsko sprejemljive tehnologije za posek in spravilo lesa bomo dosegli intenziviranje gospodarjenja z gozdovi, profesionalizacijo dela v gozdovih, zmanjšanje števila delovnih nesreč pri delu v gozdu in ustvarili nova delovna mesta.

Upravičenci do podpore so:

– lastnik oziroma zakupnik gozda,

– pravna oseba in samostojni podjetnik posameznik, ki ni lastnik oziroma zakupnik gozda, če ima v skladu s standardno klasifikacijo dejavnosti registrirano dejavnost pod šifro 02.200 – sečnja oziroma 02.400 – storitev za gozdarstvo,

– agrarna skupnost v skladu z ZAgrS, katere člani imajo v solastnini oziroma v skupni lastnini gozdno zemljišče.

Natančnejši pogoji za kandidiranje, merila za izbor, upravičeni ukrepi in stroški ter ostale zahteve so opredeljeni v razpisni dokumentaciji.

Razpisana sredstva: 5.000.000,00 EUR

Rok prijav: 16. 6. 2017

Dodatne informacije:

– INFO točka Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja Dunajska 160, 1000 Ljubljana Tel.: 01/580-77-92, faks 01/478-92-06, E-mail: aktrp@gov.si

– INFO točke Zavoda za gozdove Slovenije

– INFO točke Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije

 

nazaj