vodilna slika

Javni razpis za izbor projektov »spodbujanje prožnih in inovativnih oblik učenja z razvojem jezikovnih virov in tehnologij«

datum: 10. 03. 2017

Ministrstvo za kulturo objavlja v Uradnem listu št. 12 z dne 10.3.2017, javni razpis za izbor projektov »spodbujanje prožnih in inovativnih oblik učenja z...

Ministrstvo za kulturo objavlja v Uradnem listu št. 12 z dne 10.3.2017, javni razpis za izbor projektov »spodbujanje prožnih in inovativnih oblik učenja z razvojem jezikovnih virov in tehnologij« (JR-ESS-PROŽNE OBLIKE UČENJA).

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov (operacij) za spodbujanje prožnih in inovativnih oblik učenja z razvojem jezikovnih virov in tehnologij, namenjenih učencem osnovnih in/ali dijakom srednjih šol ter njihovim učiteljem v okviru pouka slovenskega jezika s književnostjo.

Namen javnega razpisa je s pomočjo novih učnih jezikovnih e-orodij razviti inovativne učne prakse ter prožne učne metode in pristope za pouk slovenskega jezika s književnostjo, ki bodo pripomogli k zvišanju jezikovne zmožnosti ter povečanju usposobljenosti učencev in dijakov za uporabo digitalnih virov in orodij, posledično pa k dvigu njihovih splošnih zmožnosti.

Pogoji, ki jih morajo prijavitelji izpolnjevati, da se uvrstijo v izbor za dodelitev sredstev:

1. so organizacije s sedežem v Republiki Sloveniji,

2. so pravne osebe zasebnega ali javnega prava, ki so ustanovljene kot zasebni ali javni zavod ali ustanova ali kot nevladna organizacija in imajo v ustanovnem aktu ali drugem ustreznem pravnem aktu opredeljeno delovanje na področju izobraževanja in/ali raziskovalne dejavnosti,

3. imajo poravnane obveznosti, davke in prispevke do Republike Slovenije,

4. s prijavljenim projektom ne kandidirajo na katerem koli drugem javnem razpisu ali pozivu za sredstva ministrstva,

5. prijavljeni projekt še ni prejel sredstev za izvedbo iz drugih javnih virov,

6. prijavljajo samo en projekt; če bo prijavitelj predložil več projektov za sofinanciranje, bo upoštevan tisti, ki bo na ministrstvu evidentiran kot prvoprispeli,

7. prijavljajo dejavnosti, ki se bodo začele izvajati v letu 2017 oziroma od datuma izdaje sklepa o izboru dalje in se bodo končale najpozneje 30. 9. 2021, 8. prijavljajo projekt najmanj v višini 250.000,00 EUR, največ pa 1.120.000,00 EUR (prijavitelji, ki imajo sedež v vzhodni kohezijski regiji po NUTS 2) oziroma največ 880.000,00 EUR (prijavitelji, ki imajo sedež v zahodni kohezijski regiji po NUTS 2),

9. s sestavo projektne skupine izkazujejo zmožnosti (reference) na področju slovenističnega jezikoslovja, jezikovnega opisa,9 jezikovnih tehnologij, didaktike jezika ter praktike v osnovnih in/ali srednjih šolah, bodisi s kadri znotraj lastne organizacije bodisi v povezavi z drugimi institucijami/organizacijami in/oziroma strokovnjaki posamezniki (kot zunanjimi izvajalci pri projektu), v primeru izdelave učnih jezikovnih e-orodij s področja umetnostnega jezika pa tudi s kadri s področja književne interpretacije.

Natančnejši pogoji za kandidiranje, merila za izbor, upravičeni ukrepi in stroški ter ostale zahteve so opredeljeni v razpisni dokumentaciji.

Razpisana sredstva: 2.000.000,00 EUR

Rok prijav: 20. 4. 2017

Za dodatne informacije lahko pokličete Zorana Pistotnika na tel. 01/400-79-66 med uradnimi urami (pon. in pet. od 9. do 12. ure, sre. od 9. do 12. ure in od 14. do 16. ure) ali pišete na elektronski naslov zoran.pistotnik@gov.si.

 

nazaj