vodilna slika

Javni razpis za ugodna posojila podjetniškim projektom in projektom na področju obdelave in predelave lesa v letu 2017 – B/BL

datum: 03. 02. 2017

Slovenski regionalno razvojni sklad objavlja v Uradnem listu št. 5 z dne 3.2.2017, javni razpis za ugodna posojila podjetniškim projektom in projektom na področju...

Slovenski regionalno razvojni sklad objavlja v Uradnem listu št. 5 z dne 3.2.2017, javni razpis za ugodna posojila podjetniškim projektom in projektom na področju obdelave in predelave lesa v letu 2017 – B/BL.

Predmet razpisa je dodeljevanje ugodnih posojil Sklada podjetniškim projektom in projektom na področju obdelave in predelave lesa na območju Republike Slovenije.

Namen dodeljevanja:

- spodbujanje razvoja začetnih podjetniških investicij, ki se izvajajo na območju Republike Slovenije in ustvarjajo pozitivne učinke na področju konkurenčnosti, novih delovnih mest in rasti dodane vrednosti na zaposlenega,

- spodbujanje razvoja slovenske lesno predelovalne industrije na področju začetnih investicij.

Vlagatelji oziroma upravičenci do posojil so lahko velika, srednje velika, mala in mikro podjetja, in sicer:

– gospodarske družbe in samostojni podjetniki posamezniki, registrirani z dejavnostjo po Zakonu o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – UPB s spr. in dop.; v nadaljevanju: ZGD-1),

– zadruge, registrirane po Zakonu o zadrugah (Uradni list RS, št. 97/09 – UPB2, v nadaljevanju: ZZad). Javni razpis dopušča, da na javnem razpisu kandidirajo tudi tuje gospodarske družbe, vendar bo Sklad sklenil posojilno pogodbo le s podjetjem (podružnico), ki je registrirano v Republiki Sloveniji.

Natančnejši pogoji za kandidiranje, merila za izbor, upravičeni ukrepi in stroški ter ostale zahteve so opredeljeni v razpisni dokumentaciji.

Razpisana sredstva: 5.000.000,00 EUR

Rok prijav: 6. 3. 2017, 27. 4. 2017, 11. 6. 2017, 31. 8. 2017.

Zainteresirani lahko informacije pridobijo v času uradnih ur v Sektorju za izvajanje spodbud, na tel. 01/836-19-53.

 

nazaj