Zbiranje ponudb - Storitve varovanja za MONM

datum: 19. 07. 2017

ZBIRANJE PONUDB: Storitve varovanja za Mestno občino Novo mesto do izbire novega izvajalca oz. največ za obdobje štirih mesecev

Mestna občina Novo mesto na podlagi Pravilnika o oddaji javnih naročil, katerih ocenjena vrednost je nižja od mejne vrednosti za uporabo zakona o javnem naročanju št. 007-5/2017 z dne 7. 3. 2017 poziva vse zainteresirane ponudnike, da oddajo svojo ponudbo.

 

Ponudba mora obsegati:

1. Ponudbo,

2. Ponudbeni predračun,

3. Izjavo o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika,

4. Izjavo gospodarskega subjekta,

5. fotokopijo Licence za varovanje ljudi in premoženja,

6. fotokopijo Licence za upravljanje z varnostno-nadzornim centrom oz. dokazilo o lastnem ali s pogodbo zagotovljenem varnostno-nadzornem centru (v tem primeru nujno fotokopija pogodbe);

7. fotokopijo Licence za načrtovanje sistemov tehničnega varovanja,

8. fotokopijo Licence za izvajanje sistemov tehničnega varovanja in

9. parafiran Vzorec pogodbe.

 

Rok za oddajo ponudbe: 26. 7. 2017, do 10.00

 

Način in kraj oddaje ponudbe: pisno po navadni pošti na naslov Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto, obvezno v zaprti kuverti z oznako »NE ODPIRAJ – PONUDBA ZA VAROVANJE, št. 4303-4/2017»

 

Dodatne informacije v zvezi z izdelavo ponudbe dobite na naslovu naročnika:

- kontaktna oseba: mag. Judita Pirc

- e-naslov: judita.pirc@novomesto.si

- telefonska številka: 07/39 39 222


Naročnik bo obvestilo o oddaji naročila posredoval po elektronski pošti vsem ponudnikom, ki bodo pravočasno oddali ponudbo.

 

Ponudba

Povabilo k oddaji ponudbe

Tehnične specifikacije

Ponudbeni predračun

Izjava o udeležbi v lastništvu

Izjava gospodarskega subjekta

Vzorec pogodbe

nazaj