Namera o ustanovitvi stvarne pravice

datum: 09. 05. 2017

parc. št. 3012/13 k.o. 1500 Dobindol

Mestna občina Novo mesto objavlja na podlagi 3. odstavka 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011 in nadaljnji), namero o ustanovitvi služnosti na nepremičnini parc. št. 3012/13 k.o. 1500 Dobindol, za namen izgradnje optično komunikacijskega sistema.

nazaj