vodilna slika

Javni razpis za podelitev koncesije za opravljanje javne službe zavetišča za zapuščene živali na območju Mestne občine Novo mesto

datum: 13. 04. 2017

Rok za oddajo prijav na razpis je 26.4.2017 do 12.00 ure.

 

MESTNA OBČINA NOVO MESTO

Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto

 

JAVNI RAZPIS

 

za podelitev koncesije za opravljanje javne službe zavetišča za zapuščene živali na območju Mestne občine Novo mesto


RAZPISNA DOKUMENTACIJA

 

Javni razpis je objavljen v Dolenjskem uradnem listu št.8 /17, v Uradnem listu RS, št. 18/17 in spletni strani občine www.novomesto.si

 

Številka: 007-22/2016

Datum: 13.4.2017

 

Župan

Mestne občine Novo mesto

mag. Gregor Macedoni, l.r.

 

 

VSEBINA:

 

• Javni razpis

 

• Razpisna dokumentacija in navodila prijaviteljem

 

• Obrazec 1 (Prijava)

 

• Obrazec 2 (Izjava 1)

 

• Obrazec 3 (izjava 2)

 

• Obrazec 4 (Izjava 3)

 

• Obrazec 5 (Merila)

 

• Obrazec 6 (Izvedbeni program zavetišča za opravljanje javne službe zagotavljanja zavetišča za zapuščene živali s stroškovnikom)

 

• Obrazec 7 (Ponudba)

 

• Obrazec 8 (Pooblastilo)

 

• Obrazec 9 (Ovojnica)

 

• Osnutek pogodbe

 

 

Mestna občina Novo mesto na podlagi 27. člena Zakona o zaščiti živali (Uradni list RS, št. 38/13 – UPB3), 3., 4. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN, 57/11 – ORZGJS40), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US), 5. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v Mestni občini Novo mesto (Uradni list RS, št. 59/12), 4. člena Odloka o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe zavetišča za zapuščene živali na območju Mestne občine Novo mesto (Dolenjski uradni list, št. 45/16) objavlja:

 

 

JAVNI RAZPIS

ZA PODELITEV KONCESIJE ZA OPRAVLJANJE JAVNE SLUŽBE ZAVETIŠČA ZA ZAPUŠČENE ŽIVALI NA OBMOČJU MESTNE OBČINE NOVO MESTO

 

 

1. Podatki o naročniku (koncedentu)

 

Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto

Matična številka: 5883288000

ID številka za DDV: SI 48768111

Transakcijski račun: SI56 01285-0100015234

 

 

2. Podatki o objavi koncesijskega akta

 

Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe zavetišča za zapuščene živali na območju Mestne občine Novo mesto (Dolenjski uradni list, št. 45/16).

 

 

3. Predmet javnega razpisa

 

Predmet javnega razpisa je podelitev koncesije za opravljanje javne službe zavetišča za zapuščene živali na območju Mestne občine Novo mesto.

Predmet javne službe so naslednje naloge:

- sprejem prijav o zapuščenih živalih,

- zagotavljanje potrebne veterinarske pomoči zapuščenim živalim,

- zagotavljanje ulova, prevoza, namestitve in oskrbe zapuščenih živali v zavetišču,

- iskanje skrbnikov zapuščenih živali oziroma oddajo ali prodajo živali novim lastnikom,

- zagotavljanje označevanja in registracije zapuščenih živali skladno s predpisi,

- vodenje evidence ulovljenih, sprejetih, oskrbljenih, oddanih, prodanih in usmrčenih živali in

- druge naloge, določene z zakonom, ki ureja zaščito živali ter drugimi zakonskimi in podzakonskimi predpisi s tega področja.

 

4. Območje izvajanja javne službe

 

Javna služba se izvaja na območju Mestne občine Novo mesto.

 

5. Pogoji za podelitev koncesije

 

Na javni razpis se lahko prijavi imetnik zavetišča, ki mora za podelitev koncesije za

opravljanje javne službe na dan prijave izpolnjevati naslednje pogoje:

 

- da je fizična ali pravna oseba, registrirana za opravljanje dejavnosti zavetišča, ki je predmet koncesije,

- da izpolnjuje pogoje, ki jih določa Zakon o zaščiti živali ter drugi podzakonski predpisi, ki podrobneje urejajo zaščito živali,

- da ima poravnane davke in prispevke,

- da ni v stečajnem postopku, v postopku prisilne poravnave ali likvidacije,

- da izkaže kadrovsko in organizacijsko sposobnost za izvajanje koncesije,

- da izkaže finančno usposobljenost,

- da izkaže nekaznovanost za kazniva dejanja, povezana s področjem izvajanja in predmeta koncesije,

- da predloži izvedbeni program oskrbe zapuščenih živali s stroškovnikom,

- da ima najmanj petletne izkušnje na področju dejavnosti, ki je predmet koncesije,

- da prevzame odgovornost za škodo, ki bi jo z opravljanjem ali v zvezi z opravljanjem koncesije lahko povzročil tretji osebi,

- da izpolnjuje morebitne dodatne pogoje, vsebovane v javnem razpisu.

- da zagotavlja zadostno število mest za pse, glede na določbo 27. člena Zakona o zaščiti živali.

 

 

6. Merila za izbor koncesionarja

 

Pri izboru koncesionarja se bodo upoštevala naslednja merila:

 

- cena za oskrbo živali,

- strokovne in organizacijske sposobnosti prijavitelja (strokovna usposobljenost vodje zavetišča, število oskrbnikov),

- dosedanje izkušnje prijavitelja (reference),

- druge ugodnosti, ki jih nudi prijavitelj (in niso opredeljene pod točko 3. javnega razpisa).

 

 

7. Način financiranja javne službe

 

Javna služba, ki jo bo izvajal koncesionar, se financira iz proračuna Mestne občine Novo mesto, lahko pa tudi iz drugih virov.

 

8. Obvezne sestavine prijave na razpis

 

Prijava na razpis mora vsebovati izpolnjene, podpisane in ožigosane obrazce, zahtevne in opredeljene v razpisni dokumentaciji.

 

 

9. Rok in način predložitve prijave

 

Vloge morajo biti oddane na naslov: Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto.

 

Prijava je pravilna, če je pravilno opremljena. Prijava se lahko pošlje priporočeno po pošti ali odda osebno v zaprti ovojnici, na kateri mora biti naveden prijavitelj in vidna označba: »Ne odpiraj – Prijava na javni razpis - koncesija za opravljanje javne službe zavetišča za zapuščene živali«.

 

Rok za oddajo prijav na razpis je 26.4.2017 do 12.00 ure.

 

Prijava na razpis je pravočasna, če do vključno 26.4.2017, najkasneje do 12.00 ure prispe po pošti oziroma je osebno oddana v vložišču Mestne občne Novo mesto, Seidlova cesta 1, Novo mesto.

 

Upoštevane bodo vse prijave, ki bodo prispele v roku in bodo izpolnjevale vse zahteve naročnika.

Prijave, ki ne bodo prispele pravočasno in prijave, ki v zahtevanem roku ne bodo dopolnjene, bo občinska uprava s sklepom zavrgla.

 

 

10. Način in rok za izbor koncesionarja

 

Prijava na razpis mora vsebovati vso zahtevano dokumentacijo. Prijavitelji, katerih prijave na razpis ne bodo formalno popolne, bodo pozvani k dopolnitvi.

 

Strokovna komisija za pripravo in izvedbo javnega razpisa, ki jo imenuje župan, bo po pregledu in ocenitvi prijav pripravila predlog za izbiro koncesionarja.

 

O izbiri koncesionarja koncedent odloči z upravno odločbo zoper katero je dovoljena pritožba. O pritožbi odloča župan. Zoper dokončno odločbo o izbiri je mogoče začeti upravni spor.

 

Koncedent si pridružuje pravico, da ne izbere nobenega koncesionarja.

 

 

11. Rok v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izboru koncesionarja:

 

Prijavitelji bodo obveščeni o izboru najkasneje v roku 15 dni po zaključku odpiranja vlog.

 

 

12. Začetek in čas trajanja koncesijskega razmerja

 

Koncesija se podeli za obdobje petih (5) let. Koncesijsko razmerje začne teči z dnem, ko obe pogodbeni stranki podpišeta koncesijsko pogodbo. V imenu koncedenta jo podpiše župan.

 

Izbrani koncesionar mora koncesijsko pogodbo podpisati najkasneje v roku enega meseca od dneva, ko jo je prejel. Z izvajanjem javne službe pa mora pričeti najkasneje v roku enega meseca od sklenitve koncesijske pogodbe.

 

 

13. Zavarovanje odgovornosti

 

Koncesionar mora v roku 8 dni po sklenitvi koncesijske pogodbe skleniti zavarovanje odgovornosti:

 

– za škodo, ki jo povzroči občini z nerednim ali nevestnim opravljanjem javne službe,

– za škodo, ki jo pri opravljanju ali v zvezi z opravljanjem javne službe povzročijo pri njem zaposlene osebe uporabnikom ali drugim osebam.

 

Pogodba o zavarovanju mora imeti klavzulo, da je zavarovanje sklenjeno v korist Mestne občine Novo mesto.

 

 

14. Nadzor nad izvajanjem koncesije

 

Zavetišče ima svet zavetišča, ki nadzoruje delo zavetišča in opravlja druge naloge, določene s predpisi.

 

Koncedent lahko po potrebi za nadzor nad izvajanjem koncesije pooblasti tudi druge pristojne organe in službe.

 

 

15. Informacije in razpisna dokumentacija

 

 

Brezplačna razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani Mestne občine Novo mesto www.novomesto.si in na vložišču Mestne občine Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto.

Dodatne informacije so v času objave razpisa na voljo vsak delovni dan v času uradnih delovnih ur.

Kontaktna oseba: Monika Mežan, tel: 07/39 39 333, elektronski naslov: monika.mezan@novomesto.si.

 

Razpisna dokumentacija

nazaj