vodilna slika

Razpis za ravnatelja Osnovne šole Grm

datum: 13. 04. 2017

Vloge sprejemamo do 27. aprila 2017.

SVET ZAVODA OSNOVNE ŠOLE GRM, TRDINOVA ULICA 7, 8000 NOVO MESTO

 

razpisuje delovno mesto RAVNATELJA

 

Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja izpolnjevati pogoje v skladu z Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 2/15 Odl.US: U-l-269/12-24 in 47/15; v nadaljevanjem besedilu: ZOFVI)

 

Kandidati morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.

 

Predvideni začetek dela bo dne 1. 1. 2018.

Delo na delovnem mestu ravnatelja se opravlja polni delovni čas.

Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let. Za čas mandata bo z njim sklenjena pogodba o zaposlitvi na delovnem mestu ravnatelja.

 

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev (dokazila o: izobrazbi, nazivu, opravljenem strokovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu, delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo sodišča, da kandidat ni v kazenskem postopku pošljite v 14 dneh po objavi razpisa na naslov:

 

SVET ZAVODA OSNOVNE ŠOLE GRM, TRDINOVA ULICA 7, 8000 NOVO MESTO, z oznako “Prijava na razpis za ravnatelja”.

 

Kandidat mora k prijavi priložiti program vodenja zavoda za mandatno obdobje in kratek življenjepis.

 

Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli v zakonitem roku.

 

Razpis je zapisan v slovnični obliki moškega spola in velja enakovredno za oba spola.

ZnakGRM.png

 

nazaj