vodilna slika

Evidenčni postopek: Sanacija platoja na Novem trgu na zemljišču parc. št. 1327, KO Novo mesto

datum: 03. 04. 2017

Rok za oddajo ponudbe: Najkasneje do 7.4.2017, do 10. ure

POVABILO K ODDAJI PONUDBE

 

Naročnik je ob uporabi 2. odstavka 21. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15) sprejel Pravilnik o oddaji javnih naročil, katerih ocenjena vrednost je nižja od mejne vrednosti za uporabo zakona o javnem naročanju, št. 007-5/2017 z dne 7.3.2017, na podlagi katerega naročnik poziva vse zainteresirane ponudnike, da oddajo svojo ponudbo.

 

1. Naročnik:

Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto.

 

2. Predmet naročila:

Sanacija platoja na Novem trgu na zemljišču parc. št.: 1327, KO Novo mesto.

 

Sanacija platoja obsega postavitev zaščitne ograje in ureditev dostopa do poslovnih stavb na lokaciji Novi trg (v nadaljevanju: lokacija). Odstranitev poškodovanih plošč in odvoz na deponijo (dokaz je plačilo takse za gradbene odpadke). Odstranitev celih granitnih plošč in začasno deponiranje na lokaciji. Ročno odstranitev peščenega nasipa globine 10 cm odvoz na deponijo. Fina izravnava in utrditev obstoječega terena. Dobava in polaganje podložnega betona do 10 cm, dobava in polaganje podložne armaturne mreže fi 6 mm. Polaganje granitnih plošč z lepilom, ki je odporno na zunanje temperature z zaključnim slojem. Polaganje celih in uporabnih granitnih plošč in dobava in polaganje novih granitnih plošč. Popravilo stopnice v celotni dolžini, ki zajema odstranitev in polaganje, na način, kot je predvideno za plato.

 

3. Merilo za oddajo javnega naročila:

Za izbor najugodnejšega ponudnika bo uporabljeno merilo najnižja končna cena ponudbenega predračuna.

 

4. Rok za dobavo/izvedbo naročila:

Rok za izvedbo je 30 dni po prejemu naročila.

 

5. Način in rok plačila:

Račun za opravljena izvedbena dela bo plačan 30 dan od prejema računa.

 

6. Rok za oddajo ponudbe:

Najkasneje do _7.4.2017___ do 10. ure.

 

7. Način in kraj oddaje ponudbe:

Žigosano in podpisano ponudbo (Obrazec 1), je potrebno oddati v zaprti kuverti na naslovu naročnika:

MESTNA OBČINA NOVO MESTO, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto

 

Na kuverti je potrebno označiti:

»Ne odpiraj«

»35429-4/2017 Sanacija platoja Novi trg«

 

Upoštevane bodo vse ponudbe, ki bodo prispele v roku.

 

Naslov pošiljatelja mora biti označen na hrbtni strani kuverte. Če ponudnik pošlje ponudbe po pošti, se šteje za pravočasno predloženo ponudbo, ponudba, ki je naročniku dostavljena v roku, ki je določen za oddajo ponudbe. Ponudb, ki ne izpolnjujejo vseh zahtevanih pogojev glede označevanja in rokov, naročnik ne bo odpiral in jih bo vrnil v roku 8 dni na naslov pošiljatelja.

 

8. Ponudba mora obsegati in se nanašati na:

Sanacijo platoja na Novem trgu, zemljišče parc. št. 1327, KO Novo mesto

 

9. Naročnik bo za izvedbo naročila izdal naročilnico.

 

10. Dodatne informacije v zvezi z izdelavo ponudbe dobite na naslovu naročnika kontaktna oseba:

Simona Pavlič, e-pošta: simona.pavlic@novomesto.si, telefon / mobitel: 07/39-39-295 / 031 787 537

 

Naročnik bo obvestilo o oddaji naročila posredoval po elektronski pošti vsem ponudnikom, ki bodo pravočasno oddali ponudbo, zato morajo ponudniki v svoji ponudbi obvezno navesti elektronski naslov ponudnika za obveščanje. Naročnik si pridrži pravico da ne izbere nobenega ponudnika.

 

Priloge:

- Obrazec št. 1

- Obrazec št. 2

 

Pripravila:

 

Simona Pavlič,

višja svetovalka

 

Mag.Jože Kobe,

vodja Dr. Vida Čadonič Špelič,

direktorica

 

 

 

 

 

Obrazec št. 1

Obrazec št. 2

nazaj