vodilna slika

JAVNO NAROČILO: IZVAJANJE IZBIRNE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE UREJANJE MESTNEGA PROMETA V MESTNI OBČINI NOVO MESTO

datum: 21. 03. 2017

Rok za oddajo ponudbe je 20. april, ob 10. uri.

Na podlagi 43. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06), 36. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40), 40. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15; ZJN-3) in 37. člena Odloka o načinu in pogojih izvajanja izbirne gospodarske javne službe urejanje mestnega prometa v Mestni občini Novo mesto (Dolenjski uradni list, št. 32/16) naročnik (v nadaljevanju tudi: koncedent), Mestna občina Novo mesto, s sedežem na naslovu Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto, ki jo zastopa župan, mag. Gregor Macedoni, vabi vse zainteresirane ponudnike, da v skladu s koncedentovo dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila predložijo ponudbe za izvedbo javnega naročila »Izvajanje izbirne gospodarske javne službe urejanje mestnega prometa v Mestni občini Novo mesto«. 

 

Objava na Portalu javnih naročil JN002031/2017-B01 in v Dodatku k UL EU.

nazaj