vodilna slika

Javni poziv - Subvencioniranje malih čistilnih naprav in hišnih črpališč v MONM za leto 2017

datum: 30. 01. 2017

Subvencioniranje malih čistilnih naprav in hišnih črpališč na območju Mestne občine Novo mesto za leto 2017

Na podlagi 27. člena Statuta Mestne občina Novo mesto (Dolenjski uradni list, uradno glasilo Mestne občine Novo mesto, št. 33, z dne 2.6.2016) in Odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2017 (Dolenjski uradni list, uradno glasilo Mestne občine Novo mesto, št. 47, z dne 23.12.2016), Pravilnika o dodelitvi proračunskih sredstev za namen subvencioniranja nakupa in vgradnje malih čistilnih naprav in hišnih črpališč v Mestni občini

Novo mesto (Uradni list RS, št. 60/2013) Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodelitvi proračunskih sredstev za namen subvencioniranja nakupa in vgradnje malih čistilnih naprav in hišnih črpališč v Mestni občini Novo mesto (Uradni list RS, št. 42/2014) občina Novo mesto objavlja naslednji

JAVNI POZIV

Subvencioniranje malih čistilnih naprav in hišnih črpališč na območju Mestne občine

Novo mesto

PREDMET POZIVA

Predmet poziva je subvencioniranje dela stroškov nabave in vgradnje malih čistilnih naprav (individualnih ali skupinskih), velikosti do 20 populacijskih ekvivalentov (v nadaljevanju: PE) ter hišnih črpališč.

UPRAVIČENCI

Upravičenci dodelitve proračunskih sredstev po tem pozivu so tiste fizične osebe, ki so lastniki stanovanjskih ali večstanovanjskih objektov, v katerih imajo stalno ali začasno prebivališče in se nahajajo na območjih Mestne občine Novo mesto, kjer:

1. ni možnosti priključitve na javno kanalizacijsko omrežje ter na območjih, kjer ni predvidena izgradnja kanalizacijskega omrežja;

2. se ni mogoče priključiti na javno kanalizacijsko omrežje in je potrebno vgraditi črpališče.

VIŠINA RAZPOLOŽLJIVIH SREDSTEV

Sredstva za leto 2017 so zagotovljena v proračunu Mestne občine Novo mesto v višini 15.000,00 EUR pod proračunsko postavko 23 11 052 006 - Subvencioniranje izgradnje malih čistilnih naprav.

Zagotovljena namenska finančna sredstva so namenjena v proračunu za:

- subvencioniranje hišnih črpališč in

- subvencioniranje malih čistilnih naprav.

Skupna višina namenskih finančnih sredstev za subvencioniranje izgradnje

 

Vloga

Javni poziv

Pravilnik

Dopolnitev pravilnika

nazaj