vodilna slika

Javno naročilo: Najem sistema za plačevanje parkirnine z mobilnimi in s spletnimi storitvami

datum: 30. 01. 2017


POVABILO K ODDAJI PONUDBE

 

Naročnik je ob uporabi 2. odstavka 21. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15) sprejel Pravilnik o oddaji javnih naročil, katerih ocenjena vrednost je nižja od mejne vrednosti za uporabo zakona o javnem naročanju, št. 007-27/2015 z dne 19.5.2015, na podlagi katerega naročnik poziva vse zainteresirane ponudnike, da oddajo svojo ponudbo.

 

 

1. Naročnik:

Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto.

 

2. Predmet naročila:

Najem sistema za plačevanje parkirnine z mobilnimi in s spletnimi storitvami po zahtevah Funkcionalni in tehnični opis sistema za plačevanje parkirnine z mobilnimi in s spletnimi storitvami (Priloga 1).

 

3. Merilo za oddajo javnega naročila:

Za izbor najugodnejšega ponudnika bo uporabljeno merilo najnižja cena nadomestila za uporabo sistema, izračunana iz tabele predvidene dinamike rasti mobilno plačanih parkirnin (Priloga 2) po podatkih iz ponudb posameznih ponudnikov.

 

4. Pogoj za sodelovanje na razpisu

Ponudnik je vsaj v eni občini v Republiki Sloveniji vzpostavil in vzdržuje delujoč sistem za plačevanje parkirnine z mobilnimi in s spletnimi storitvami.

 

5. Rok za izvedbo naročila:

Rok za vzpostavitev dostopa naročnika do delujočega sistema je 14 dni po podpisu pogodbe.

 

6. Način in rok plačila:

Naročnik bo v času trajanja javnega naročila izvajalcu mesečno plačeval nadomestilo za uporabo sistema.

 

7. Finančno zavarovanje

Izbrani izvajalec bo moral naročniku ob podpisu pogodbe predložiti finančno zavarovanje za dobro izvedbo del v višini 2.000 EUR.

 

8. Rok za oddajo ponudbe:

Rok za oddajo ponudbe je 7. februar  2017, do 10:00.

 

9. Način in kraj oddaje ponudbe:

Ponudbeno dokumentacijo je treba oddati v zaprti kuverti na naslovu naročnika:

Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto

Na kuverti mora biti na levi strani spodaj napisano:

"NE ODPIRAJ! - 430-2/2017 - Sistem za mobilno plačevanje parkirnin"

 

10. Način naročila storitve:

Naročnik bo za izvedbo naročila z izbranim ponudnikom sklenil pogodbo.

 

11. Kontaktna oseba za dodatne informacije v zvezi z izdelavo ponudbe:

Ime in priimek: Vladimir Gačnik

e-naslov: vlado.gacnik@novomesto.si

telefonska številka: 031 533 196

 

12. Obveščanje ponudnikov

Naročnik bo obvestilo o oddaji naročila vsem ponudnikom, ki bodo pravočasno oddali ponudbo, posredoval po elektronski pošti, zato morajo ponudniki na Obrazcu 4 obvezno navesti elektronski naslov ponudnika.

Naročnik si pridržuje pravico, da ne izbere ponudnika.

 

13. Vsebina razpisne dokumentacije

Priloga 1:        Funkcionalni in tehnični opis sistema za plačevanje parkirnine z mobilnimi in s spletnimi storitvami,

Priloga 2:        Tabela za izračun ponudbene vrednosti IzracunNadomestila.XLS (datoteka na spletni strani novomesto.si)

Obrazec 1:      Ponudba,

Obrazec 2:      Referenčna lista ponudnika,

Obrazec 3:      Potrdilo o dobro opravljenem delu,

Obrazec 4:      Vzorec pogodbe,

Obrazec 5 :     Menična izjava.

 

Ponudbena dokumentacija mora vsebovati izpolnjene, podpisane in žigosane Obrazce od 1 do 4, pri tem mora ponudnik priložiti vsaj eno Potrdilo o dobro opravljenem delu (Obrazec 3).

 

Menično izjavo (Obrazec 5) s priloženo bianco menico bo naročniku predal le izbrani izvajalec. 

Razpisna dokumentacija

nazaj