vodilna slika

Nameri o ustanovitvi služnosti

datum: 26. 02. 2008

1. Skladno s 4. odstavkom 63. člena Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07) Mestna občina Novo mesto...


1. Skladno s 4. odstavkom 63. člena Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07) Mestna občina Novo mesto objavlja namero o ustanovitvi služnosti na nepremičninah parc. št. 848/11, 1142/1, 1147/1, 1148/1, 1148/2, 1159, 1210/21, 1230 in 1231, vse k.o. Gotna vas, za namen izgradnje EKK in 20 kV zemeljskih inštalacij. Služnostna pravica se ustanavlja z neposredno pogodbo za določen čas, in sicer za čas obratovanja navedene infrastrukture v korist služnostnega upravičenca Elektro Ljubljana, javno podjetje za distribucijo električne energije,d.d., Slovenska cesta 58, 1516 Ljubljana.

2. Skladno s 4. odstavkom 63. člena Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07) Mestna občina Novo mesto objavlja namero o ustanovitvi služnosti na nepremičninah parc. št. 2197/26, 2197/12, 2197/13 in 2225, vse k.o. Gorenja Straža, za namen rekonstrukcije in dograditve kabelske kanalizacije v naselju Češča vas. Služnostna pravica se ustanavlja z neposredno pogodbo za določen čas, in sicer za čas obratovanja navedene infrastrukture v korist služnostnega upravičenca Telekom Slovenije d.d., Cigaletova 15, 1000 Ljubljana.

nazaj