vodilna slika

Vabilo k javni razpravi o predlogu Izvedbenega načrta Trajnostne urbane strategije Novo mesto 2030

datum: 01. 02. 2017

Mestna občina Novo mesto vso zainteresirano javnost vabi k javni razpravi o predlogu izvedbenega načrta Trajnostne urbane strategije Novo mesto 2030.

Eden izmed pogojev za črpanje sredstev iz naslova trajnostnega urbanega razvoja v okviru člena 7. Uredbe o Evropskem skladu za regionalni razvoj je, da ima izbrano urbano območje sprejeto celovito strategijo trajnostnega urbanega razvoja.

Mestna občina Novo mesto je za izvajanje ukrepov trajnostnega urbanega razvoja na mestnem območju Novega mesta v finančni perspektivi 2014- 2020 pripravila Trajnostno urbano strategijo Novo mesto 2030. TUS je sprejel Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 12. redni seji, dne 28.1.2016 in je dostopna na naslednji spletni povezavi: http://www.novomesto.si/

 

Na podlagi sprejete TUS, ki določa celostne ukrepe za spopadanje z razvojnimi izzivi urbanega območja Novega mesta je potrebno za izvajanje mehanizma Celostnih teritorialnih naložb (CTN) pripraviti še Izvedbeni načrt za izvajanje TUS v obdobju 2014-2020, oziroma do 2030 vključno z zagotavljanjem različnih virov financiranja.

 

Izvedbeni načrt Trajnostne urbane strategije Novo mesto 2030 (v nadaljevanju: IN TUS) predstavlja akcijski načrt TUS, ki prikazuje smiselno izvajanje aktivnosti v obdobju 2014-2020 in je operativni dokument, s katerim bo začrtana pot za dosego takšnih gospodarskih, socialnih ter okoljskih učinkov, kot so bili identificirali v strateškem delu dokumenta TUS in s katerimi bodo doseženi boljša kvaliteta življenja ter višja blaginja ljudi na območju občine. Izvedbeni načrt prikazuje notranjo skladnost, uresničevanje, financiranje in opise projektov TUS-a, ki se bodo izvedli v obdobju 2014–2020, oziroma do 2030.

Predlog IN TUS vsebuje prioritetne projekte do leta 2020 in druge projekte do leta 2030, ki naj bi se izvajali na območju TUS in predstavlja akcijski načrt za izvajanje projektov, ki so vključeni v načrt razvojnih programov veljavnega proračuna za leto 2017 in vseh naslednjih proračunov.

 

Vso zainteresirano javnost vljudno vabimo k aktivnemu sodelovanju pri oblikovanju predlogov projektov, ki so vključeni v predlog IN TUS.

 

Javna razprava predloga IN TUS bo za javnost odprta od srede 1. februarja 2017 do vključno srede 1. marca 2017. V času odprte javne razprave bo organizirana tudi predstavitev IN TUS in javno posvetovanje, ki bo v ponedeljek 13. februarja 2017 ob 16.30 v mali dvorani Kulturnega centra Janeza Trdine.

V času javne razprave lahko vsi zainteresirani podajo pisne pripombe in predloge k predlogu IN TUS naslov: Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto ali na e-poštni naslov: strategije@novomesto.si (z oznako »predlogi IN TUS«). Rok za podajo pripomb in predlogov poteče zadnji dan javne razprave.

Več informacij o pripravi Izvedbenega načrta Trajnostne urbane strategije MONM lahko pridobite tudi na Mestni občini Novo mesto, Urad za prostor in razvoj, kontaktna oseba Mojca Tavčar, e-pošta: mojca.tavcar@novomesto.si, ali na Razvojnem centru Novo mesto, kontaktna oseba je Tjaša Kump Murn, e-pošta: tjasa.kump.murn@rc-nm.si, splošne informacije o novem ukrepu urbanega razvoja v obdobju finančne perspektive do leta 2020 pa so dostopne na spletnem naslovu http://www.mop.gov.si/si/delovna_podrocja/urbani_razvoj/.

 

Vljudno vabljeni! mag. Gregor MACEDONI
  Župan, l.r.
 

nazaj