vodilna slika

Povabilo k oddaji ponudbe: Najem programske in strojne opreme ter tehnična podpora pri izvajanju nadzora prometa

datum: 16. 03. 2017

Številka: 0612-1/2017-1 (803)

Datum: 15. 3. 2017

 

 

POVABILO K ODDAJI PONUDBE

 

Naročnik poziva vse zainteresirane ponudnike, da oddajo svojo ponudbo.

 

Naročnik:

Medobčinski inšpektorat in redarstvo Mestne občine Novo mesto in Občine Straža, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto.

 

Predmet naročila:

Predmet naročila je »Najem programske in strojne opreme ter tehnična podpora pri izvajanju nadzora prometa.«

 

Merilo za oddajo javnega naročila:

 

Za izbor najugodnejšega ponudnika bo uporabljeno merilo najnižja cena z DDV. Kot najugodnejši ponudnik bo izbran ponudnik z najnižjo ponujeno ceno – skupno vrednostjo ponudbenega predračuna z DDV, katerega ponudba bo popolna (obrazec 1).

 

Pogoji:

• Cena brez DDV mora biti fiksna ves čas veljavnosti izražena v EUR in s posebej prikazanim DDV.

• Meritve se bodo izvajale z operaterjem.

• V ceni mora biti vključena obdelava podatkov o zabeleženih kršitvah ter prenos podatkov na ključu v program Prekrškovni organ (iPiramida).

• Ponudnik v ponudbi priloži tehnični opis ali drugo dokumentacijo ponujene opreme, potrdilo o skladnosti s predpisi za merilnik, listino odobritve merila, izdano v Republiki Sloveniji.

• Oprema mora omogočati slikovno evidentiranje hitrosti prekrškov ne glede na smer vožnje.

• Izvajalec se obvezuje, da bo za naročnika opravil storitev v dogovorjenem roku.

• Za opravljeno storitev bo izvajalec za opravljene storitve dostavil račun s specifikacijo in poročilom o opravljenih storitvah.

 

Pogajanja:

Naročnik v predmetni postopek ne bo vključil pogajanj.

 

Rok za dobavo/izvedbo naročila:

Rok za dobavo blaga je največ 30 delovnih dni po obojestranskemu podpisu pogodbe o poslovnem najemu merilnika hitrosti.

 

Način in rok plačila:

Izvajalec bo naročniku izstavil račun za opravljene storitve najkasneje v osmih dneh po opravljeni meritvi, za pretekli mesec.

Rok plačila za vsak izstavljen račun je 30. dan po datumu uradnega prejema računa.

 

Rok za oddajo ponudbe:

Ponudba se šteje za pravočasno, če jo naročnik prejme do dne 24. 3. 2017, najkasneje do 15.00 ure.

Vse nepravočasno predložene ponudbe (ne glede na datum oddaje na pošto oziroma nepravočasno dostavo ponudbe v primeru dostave s kurirsko službo) bodo izločene iz postopka odpiranja ponudb in bodo neodprte vrnjene ponudnikom.

 

Način in kraj oddaje ponudbe:

Ponudniki oddajo ponudbe s priporočeno pošiljko po pošti ali osebno na naslov naročnika: Medobčinski inšpektorat in redarstvo Mestne občine Novo mesto in Občine Straža, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto, v zaprti kuverti z označbo NE ODPIRAJ – PONUDBA ZA NAJEM PROGRAMSKE IN STROJNE OPREME, št. 0612-1/2017.

Ponudba mora biti žigosana ter podpisana. Vse nepravočasno prejete ponudbe bodo izločene iz postopka.

 

Ponudba mora obsegati in se nanašati na:

Najem naprave za samodejno evidentiranje prekrškov in programske opreme ter nudenje tehnične podpore naročniku pri izvajanju nadzora prometa za obdobje enega leta.

 

Naročnik bo za izvedbo naročila izdal: naročilnico/pogodbo.

 

Dodatne informacije v zvezi z izdelavo ponudbe dobite na naslovu naročnika:

- kontaktna oseba: Peter Judež

- e-naslov: peter.judez@novomesto.si

- telefonska številka: 07/ 39 39 271

 

Naročnik bo obvestilo o oddaji naročila posredoval po elektronski pošti vsem ponudnikom, ki bodo pravočasno oddali ponudbo, zato morajo ponudniki v svoji ponudbi obvezno navesti elektronski naslov ponudnika.

 

 

 

Pripravila: Vodja skupne občinske uprave

Suzana Veselič Priselac l.r. Peter Judež l.r.

 

Razpisana dokumentacija

nazaj