Javni natečaj - OBČINSKI REDAR v organu skupne občinske uprave Medobčinski inšpektorat in redarstvo Mestne občine Novo mesto in Občine Straža

datum: 26. 04. 2017

Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – UPB3, 65/08, 69/08-ZTFI-A, 69/08-ZZavar-E, 74/2009 Odl.US: U-I-136/07-13 in 40/2012-ZUJF; v nadaljnjem besedilu ZJU)  Mestna občina Novo mesto in Občina Straža objavljajo javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta

 

OBČINSKI REDAR

v organu skupne občinske uprave Medobčinski inšpektorat in redarstvo

Mestne občine Novo mesto in Občine Straža

 

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

 

imeti morajo srednjo splošno ali srednjo strokovno izobrazbo,
najmanj 3 leta in 6 mesecev delovnih izkušenj,
opravljeno usposabljanje za imenovanje v naziv,
opravljen preizkus znanja za vodenje in odločanje v prekrškovnem postopku;
opravljen preizkus znanja za opravljanje nalog občinskega redarstva in za uporabo pooblastil občinskega redarja,
znanje uradnega jezika,
poznavanje upravnega poslovanja,
veljavno vozniško dovoljenje za vožnjo motornih vozil kategorije B,
imeti morajo državljanstvo Republike Slovenije,
ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

 

Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja izobrazbe. Delovne izkušnje se dokazujejo z verodostojnimi listinami, iz katerih sta razvidna čas opravljanja dela in stopnja izobrazbe.

Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo, ali ima opravljeno obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv. V nasprotnem primeru bo moral izbrani kandidat najpozneje v enem letu od sklenitve pogodbe o zaposlitvi opraviti usposabljanje, na katero ga bo napotil predstojnik, v skladu s prvim odstavkom 89. člena Zakona o javnih uslužbencih.

 

Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo tudi, ali ima opravljen preizkus znanja za vodenje in odločanje v prekrškovnem postopku ter preizkus znanja za opravljanje nalog občinskega redarstva in za uporabo pooblastil občinskega redarja. V nasprotnem primeru bo moral izbrani kandidat navedene preizkuse, v skladu z drugim odstavkom 22. člena Zakona o občinskem redarstvu, opraviti najkasneje v enem letu od sklenitve pogodbe o zaposlitvi. Dokler občinski redar ne opravi strokovnega usposabljanja in preizkusa znanja, je v skladu s prvim odstavkom 22. člena Zakona o občinskem redarstvu, občinski redar – pripravnik.

 

Delovno področje:

nadzor nad varnim in neoviranim cestnim prometom v naseljih, varovanje ceste in okolja v naseljih ter na občinskih cestah zunaj naselij, skrb za varnost na občinskih javnih poteh, rekreacijskih in drugih javnih površinah, varovanje javnega premoženja, naravno in kulturno dediščino ter vzdrževanje javnega reda in miru, vsa v skladu s pristojnostmi po zakonih in odlokih,
opozarjanje fizičnih in pravnih oseb o ugotovljenih nepravilnostih,
neposredno izrekanje in izterjava denarnih kazni na kraju prekrška,
izvajanje predpisanega pisarniškega poslovanja,
samostojno opravljanje drugih nalog po navodilu nadrejenega.

 

Izbrani kandidat bo delo na delovnem mestu občinski redar opravljal v nazivu občinski redar II z možnostjo napredovanja v naziv občinski redar I. Izbrani kandidat bo sklenil pogodbo o zaposlitvi  za delovno mesto občinski redar, za nedoločen čas, s polnim delovnim časom in trimesečnim poskusnim delom. Izbrani kandidat bo delo opravljal na območju Mestne občine Novo mesto in občine Straža. Delovni čas na delovnem mestu občinski redar je neenakomerno razporejen, delo je več izmensko, v gibljivem, nestalnem urniku.

 

Prijava mora vsebovati: 

1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna vrsta študijskega programa in smer izobrazbe ter datum (dan, mesec, leto) zaključka izobraževanja (diploma)  ter ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena;

 2. izjavo o vseh dosedanjih zaposlitvah, iz katere je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih  delovnih izkušenj. V izjavi kandidat navede datum (dan, mesec, leto) sklenitve in datum prekinitve delovnega razmerja pri posameznemu delodajalcu ter kratko opiše delo (z navedbo stopnje zahtevnosti del in nalog, npr. ali gre za V. VI., VII. stopnjo zahtevnosti), ki ga je opravljal pri tem delodajalcu;

 3. izjavo o (ne)opravljenem usposabljanju za imenovanje v naziv;

 4. izjavo o (ne)opravljenem preizkusu strokovne usposobljenosti za opravljanje del in nalog občinskega redarja;

 5. izjavo o (ne)opravljenem preizkusu znanja za vodenje in odločanje v prekrškovnem postopku za V. stopnjo izobrazbe;

6. izjavo o opravljenem vozniškem izpitu B kategorije,

7. izjavo o znanju upravnega poslovanja;

8. izjavo kandidata, da:

- je državljan Republike Slovenije,

- ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,

- zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti;

9. izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Mestni občini Novo mesto pridobitev podatkov iz  8. točke iz uradne evidence. V primeru, da kandidat s pridobitvijo podatkov iz uradne evidenc  ne  soglaša, bo moral sam predložiti ustrezna dokazila.

 

Zaželeno je, da se prijava odda na obrazcu »Obrazec za prijavo«, objavljeno na spletni strani Mestne občine Novo mesto, pod objavo tega javnega natečaja, in da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej , poleg formalne izobrazbe, navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.

 

Izbirni postopek bo opravljen v več fazah, tako, da se kandidati postopno izločajo. Strokovna usposobljenost kandidatov se bo presojala na podlagi priložene dokumentacije, na podlagi razgovora s kandidati oziroma s pomočjo morebitnih drugih metod preverjanja strokovne usposobljenosti. 

 

V skladu z 61. a členom Zakona o javnih uslužbencih, se v izbirni postopek ne bodo uvrstili kandidati, ki ne izpolnjujejo natečajnih pogojev.

 

Kandidat vloži prijavo v pisni obliki in jo pošljejo v zaprti ovojnici z označbo: za javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto »občinski redar«  na naslov: Mestna občina Novo mesto, Urad za finance in splošne zadeve, Seidlova c. 1, 8000 Novo mesto, in sicer v roku 8 dni  po objavi na spletni strani Mestne občine Novo mesto in na Zavodu RS za zaposlovanje. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: , pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

 

Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 30 dni po opravljeni izbiri. Obvestilo o končanem javnem natečaju bomo objavili na spletnih straneh (www.novomesto.si).

 

Informacije o izvedbi javnega natečaja daje Silva Vovko, telefon: 07/393-9220, informacije o delovnem področju pa na Medobčinskem inšpektoratu in redarstvu Mestne občine Novo mesto in Občine Straža, Peter Judež, telefon 07/3939-271.


Opomba: Uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni

 

Številka:  1100-30/2017 (409)

Datum:    25. 4. 2017

 

Objava na spletni strani Mestne občine Novo mesto in na Zavodu RS za zaposlovanje dne 26  4. 2017, rok za prijavo 8 dni.

 

                                                                                         Mestna občina Novo mesto

 

                                                                                         Občina Straža

nazaj