Namera o oddaji stvarnega premoženja v najem/brezplačno uporabo

datum: 04. 05. 2017

Mestna občina Novo mesto bo oddala posameznim prosilcem v najem oz. brezplačno uporabo dele nepremičnin parc. št. 1641, 1642, 1643, 1468, 1273/1 in 1273/2, vse k.o. 1456-Novo mesto.

S posameznimi prosilci se bodo sklepale neposredne pogodbe. V kolikor bo prosilcev več za isto časovno obdobje in isto mikrolokacijo, bo občina izvedla pogajanja.

nazaj