vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

9001-11/2019-207 Odlok o urbani opremi v Mestni občini Novo mesto


Datum: 06. 02. 2020
Urad: Urad za prostor in razvoj
Svetniška skupina: Solidarnost
Svetnik: Maja Žunič Fabjančič

Pobuda

Predlagam, da Mestna občina Novo mesto pripravi Odlok o urbani opremi kot pravno zavezujoč akt, na katerega se lahko sklicujejo tudi soglasodajalci pri izdaji pogojev za posege v prostor. MONM je sicer leta 2016 objavila poziv za oddajo ponudbe za pripravo Kataloga urbane opreme za urejanje javnega prostora MONM: https://www.novomesto.si/postopki/javna-narocila-in-evidencni-postopki/20170901142199/povabilo_k_oddaji_ponudbe:_katalog_urbane_opreme_za_urejanje_javnega_prostora_mo_nm/, vendar do naslednjih korakov sprejetja odloka ni prišlo. Predlagam, da MONM pripravi odlok in ustrezno dopolnitev kataloga, če so se med tem časom pojavile še dodatne potrebe po urbani opremi in še niso zajete v katalogu. Primer podobnega odloka iz Občine Bled posredujem na povezavi: https://www.e-bled.si/gradivo-za-tekoco-sejo/11-sprejem-osnutka-odloka-o-urbani-opremi-v-obcini-bled/                             

priloga 5.pdf                           

Odgovor

MONM je v letu 2016 objavila poziv za oddajo ponudb za pripravo Kataloga urbane opreme za urejanje javnega prostora MONM. Na podlagi prispelih pobud je bil za izdelavo kataloga izbran kot najugodnejši ponudnik, podjetje ATELIERarhitekti d.o.o.. Naloga izdelovalca Kataloga je bila, da izdela katalog, v katerem bo predstavljen izbor urbane opreme oz. seznam elementov po posameznih funkcijah in umestitev elementov po različnih tipologijah v posamezna območja občine.

Katalog urbane opreme za urejanje javnega prostora MONM (v nadaljevanju: Katalog) predstavlja normativni strokovni interni dokument, ki pa se uresničuje postopno: ob zamenjavah obstoječih elementov, ki se jih ob dotrajanosti nadomesti z navedenim v katalogu oz. temu primerljivim izdelkom in ob obsežnejših posegih v prostor.

Zasnovan je tako, da določa smernice izbora elementov urbane opreme, pri čemer so pri nabavi opreme dovoljena nebistvena odstopanja, če gre za enakovredne elemente, kot to določa veljavni zakon o javnem naročanju.

Katalog je v fazi preverjanja ustreznosti izbora posameznih elementov, še zlasti kar se tiče ekonomičnosti (glede nabavne vrednosti in cene vzdrževanja) in njihove kvalitete (glede na rok trajanja). V praksi se smiselno že uporablja na naslednji način:

kadar MONM nastopa kot naročnik projektne dokumentacije, v projektni nalogi opredeli zahteve za izvedbo posameznega tipa elementa urbane opreme;
kadar MONM nastopa kot mnenjedajalec k rešitvam v projektni dokumentaciji, preveri in potrdi ustreznost predlagane urbane opreme oz. s projektantom dogovori izbiro le-te glede na specifičnost prostora.

Opredeljevanje do ustreznosti izbora urbane opreme ni v pristojnosti drugih soglasodajalcev in se do tega področja ne izjasnjujejo.

V svetniški pobudi je bil kot primer dobre prakse izpostavljen Odlok o urbani opremi v Občini Bled. Glede na pojasnila zaposlenih na Občini Bled ugotavljamo, da je bil osnutek Odloka o urbani opremi v Občini Bled leta 2016 izdelan na podlagi določil 166. in 167. člena Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Bled (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 34/2014 in nadaljnji) in naj bi poleg urbane opreme urejal tudi področje oglaševanja. Občinski svet Občine Bled osnutka tega odloka ni obravnaval, katalog urbane opreme pa občinska uprava uporablja kot interni strokovni dokument, ki je imel v tem času že min. 15 sprememb oz. prilagoditev.

V Občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Novo mesto določil glede obveznosti urejanja področja urbane opreme (s posebnim odlokom) ni, področje oglaševanja pa se ureja s posebnim odlokom (Odlok o oglaševanju na območju Mestne občine Novo mesto, Uradni list RS, št. 47/2012 in Dolenjski uradni list, št. 29/2019).

MONM bo nadaljevala z aktivnostmi za dopolnitev ter optimizacijo Kataloga urbane opreme, predvsem v smislu iskanja rešitev, ki bodo poleg funkcionalnega in estetskega vidika ustrezne tudi iz vidika ekonomike (cenovna dostopnost, enostavno vzdrževanje, dobavljivost).

 

Pripravili:

 

Viktorija Tekstor

Višja svetovalka

 

 

Mojca Tavčar

vodja Oddelka za okolje in prostor

 

 

 

dr. Iztok Kovačič                                                                             dr. Vida Čadonič Špelič

vodja Urada za prostor in razvoj                                                               direktorica

Nazaj na seznam