vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

9001-10/2019-188 Ureditev področja uporabe javne kulturne infrastrukture za nevladne organizacije s statusom v javnem interesu


Datum: 12. 12. 2019
Urad: Urad za družbene dejavnosti
Svetniška skupina: Solidarnost
Svetnik: Maja Žunič Fabjančič

Pobuda

Ureditev področja uporabe javne kulturne infrastrukture za nevladne organizacije s statusom v javnem interesu; 75. člen ZUJK določa, da če upravljalec ali uporabnik javne kulturne infrastrukture odda infrastrukturo ali njen del v uporabo javnemu zavodu, skladu ali agenciji s področja kulture ali (kar je pomembno) drugim kulturnim izvajalcem za izvajanje javnih kulturnih programov ali kulturnih projektov je od njih upravičen zahtevati samo nadomestilo v višini dejanskih dodatnih stroškov, ki so s tem nastali; na podlagi tega člena podaja predlog za sistemsko ureditev tega področja v MO NM in sicer s sklepom ali odlokom; občinska uprava naj preuči kakšna je najboljša podlaga za ureditev tega področja; predlog da upravljalci javnih kulturnih infrastruktur, ki omogočajo drugim izvajalcem uporabo infrastrukture objavijo okvirne stroške oz. cenike predvsem tistih katerih ustanovitelj je MO NM, pa tudi tiste prostore katere je MO NM sofinancirala v primerih, ko gre za javne zavode katerih ustanovitelj ni MO NM se pravi smiselno bi bilo vključiti tiste javne zavode, ki delujejo pod okriljem občine kot so knjižnica, KC JT, APT, Dolenjski muzej, Jakčev dom, galerija itd.; drugje lahko vidimo kako se prepletajo dobre prakse in vsebine v teh centrih; primer je Mestni ljubljanski muzej kjer se dogajajo različne vsebine; predlog, da se sistemsko uredi možnost koriščenja vseh teh prostorov in da takrat ko ti javni zavodi ne bodo uporabljali te infrastrukture zase, da jo oddajo po nekih ugodnih cenah.

Odgovor

Pobuda svetnice se že izvaja. Nevladne (kulturna društva, zasebni zavodi, zveze, združenja) in druge organizacije povprašujejo po prostorih v KC Janeza Trdine in Knjižnici Mirana Jarca. V Knjižnici Mirana Jarca društvom zaračunajo uporabnino, ki vključuje materialne stroške, brez amortizacije in stroškov dela. V KC Janeza Trdine pa dajo društvom in neprofitnim organizacijam 50% popust pri najemu Trdinove dvorane. Oba zavoda imata uradno objavljena cenika storitev, ki jih obračunavata. Zavod Novo mesto ima objavljen cenik na spletni strani:

https://www.znm.si/Portals/w/adam/Content/ 3uI0gPFUvkOEYKOOdqFyHQ/Text/CENIK-ZNM_2018a.pdf

Prav tako ima na svoji spletni strani objavljen cenik Knjižnica Mirana Jarca: https://www.nm.sik.si/si/knjiznica/cenik/.

APT in Dolenjski muzej ne oddajata prostorov. APT ne oddaja prostorov, ki jih ima v upravljanju v najem zaradi narave dela. Vaje za premierne izvedbe predstav potekajo ves  dan, v času premierne izvedbe in ponovitev predstav pa je odrska postavitev in scena ves čas na odru. V Dolenjskem muzeju pa so vsi prostori razstavni, z izjemo majhne predavalnice, ki jo občasno uporabijo za strokovna predavanja, ali manjši razstavni prostor za občasne tematske razstave. Malo dvorano Dolenjskega muzeja lahko občasno uporabijo organizacije brez plačila najemnine v kombinaciji z drugimi programi Dolenjskega muzeja. V razstavnih prostorih so vredni razstavni predmeti in zaradi varnostnih ukrepov Dolenjski muzej ne oddaja razstavnih prostorov v najem. Na Muzejskih vrtovih pa je uporaba javnih površin možna v okviru programov Dolenjskega muzeja.

 

Pripravila:

Mag. Sandra Boršić,

podsekretar

                                                                                                          dr. Vida Čadonič Špelič,

dr. Jana Bolta Saje,                                                                                  direktorica OU

vodja UDD

Nazaj na seznam