Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

9001-3/2019-78 Pobuda za dodatna pojasnila k Pobudi občini da občanom sofinancira kastracije in sterilizacije zapuščenih mačk neposredno z javnim pozivom - dopolnitev svetniškega odgovora št. 9001-2/2019 - 48


Datum: 18. 04. 2019
Urad: Urad za prostor in razvoj
Svetniška skupina: Solidarnost
Svetnik: Maja Žunič Fabjančič

Pobuda

Koncesijsko pogodbo za opravljanje javne službe zavetišča imajo praktično vse slovenske občine (tiste, ki je nimajo, kršijo 27. člen Zakona o zaščiti živali). Pogodbo z zavetiščem ima večina občin, ki že izvajajo akcijo sterilizacij in kastracij, saj se zavedajo, da je to problem, ki ga je treba reševati tam, kjer se začne. Tako ima na primer: Občina Straža v proračunu rezerviranih 4.000€ za zavetišče in 1.000€ za sofinanciranje kastracij in sterilizacij; Občina Kočevje v proračunu rezerviranih slabih 20.000€ za zavetišče in 5.000€ za sterilizacije lastniških živali; Občina Krško v proračunu rezerviranih 24.000€ za zavetišče in 8.000€ za sterilizacije in kastracije lastniških živali itd. Naloga zavetišča je, poleg skrbi za zapuščene živali, sterilizacija/kastracija prostoživečih mačk (ki se jih vrne v okolje, v kolikor jih nihče ne posvoji). Občina torej koncesionarju plačuje le sterilizacije/kastracije prostoživečih (zapuščenih) mačk in ne lastniških, ki so trenutno predmet pogovora. Predmet pogovora pa je javni poziv za lastniške živali, da se ljudi spodbudi k odgovornemu lastništvu. Sterilizacije in kastracije lastniških živali predstavljajo najpomembnejši del reševanja problematike zapuščenih živali. Največ zapuščenih živali prihaja iz legel prav lastniških mačk in zato je treba ljudem nuditi podporo, da postanejo del rešitve in ne problema.   Občina je že štirikrat dodelila Društvu za zaščito živali Novo mesto sredstva preko javnega razpisa, ki jih je potem društvo namenilo za dotično akcijo. Izvedlo jo je samo, kar je bolj dobra volja društva in ne njegova dolžnost. Društvo želi opravljati svojo primarno vlogo po statutu (skrb za bolne, obnemogle in zapuščene živali, ozaveščanje in izobraževanje prebivalstva o odgovornem lastništvu in ustreznem ravnanju z živalmi ipd.) Društvo predlaga, da občina nastalo situacijo naslovi po zgledu ostalih že zgoraj navedenih občin z direktnim javnim pozivom lastnikom živali. Pri tem naj glede na velikost občine in s tem tudi večjim številom lastnikov živali ustrezno prilagodi razpisana sredstva, ter se z izvajalci storitev dogovori o morebitnih ugodnejših cenah storitev, saj bi tako lahko opravili za isto ceno več posegov.                                 

Odgovor

K prejšnjemu odgovoru ponovno pojasnjujemo, da naštete občine nimajo izbranega koncesionarja za skrb za zapuščene živali, kot občina Novo mesto. Poleg tega je v skladu z Zakonom o zaščiti živali vsak lastnik odgovoren za svojo žival, torej je dolžan poskrbeti poleg hrane in primernega bivališča tudi za veterinarsko oskrbo. Kastracija in sterilizacija sta tipična primera tovrstne oskrbe.

Strinjamo se, da bi morala država, društva in lokalne skupnosti nameniti več pozornosti spodbujanju odgovornega lastništvu živali. Vašo pobudo bomo kljub zgoraj jasno poudarjeni odgovornosti lastnikov upoštevali tako, da bomo v jesenskem času sofinancirali tudi kastracijo in sterilizacijo lastniških mačk.  Od društev in ljubiteljev živali pa pričakujemo, da bodo lastnike vseh vrst živali opominjali na njihovo odgovornost do živali.

 

Lep pozdrav

 

                                                                                                        dr. Vida Čadonič Špelič

                                                                                                                   direktorica

Nazaj na seznam