Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

9001-1/2019-35 Pobuda za dodatna pojasnila k podani pobudi iz 2. seje Občinskega sveta glede vzpostavitve sistema za lažje spremljanje poteka in razprav sej občinskega sveta, ki so javnosti dostopne na spletni strani MO NM v zapisnikih in zvočnih posnetki


Datum: 31. 01. 2019
Urad: Urad za finance in splošne zadeve
Svetniška skupina: Solidarnost
Svetnik: Maja Žunič Fabjančič

Pobuda

Predlog, da se upošteva pobude, in sicer, da se posnetek objavi razrezan po točkah dnevnega reda na spletni strani MO NM. Posnetek se hkrati objavi tudi v celoti.

S tem se bo doseglo, da bodo razprave in odločitve o javnih zadevah bolj dostopne, razvidene in jasne ter s tem bolj transparentne.                                                                  

9001 1 2019 35.pdf                          

Odgovor

Poslovnik Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto; v nadaljevanju: Poslovnik (DUL, št. 8/17 in 10/18) v 57. členu določa, da se potek seje občinskega sveta zvočno snema. Posnetek seje se hrani skupaj z zapisnikom in drugim gradivom s seje. Poskrbljeno mora biti za varnost in trajnost posnetka. Posnetek se objavi na spletnem mestu občine. Vsakdo lahko zaprosi, da se del zvočnega zapisa seje, ki vsebuje informacijo javnega značaja, ki jo želi pridobiti, dobesedno prepiše in se mu posreduje. Prošnjo, v kateri poleg svojega osebnega imena in naslova navede, kakšno informacijo želi dobiti, vloži ustno ali pisno pri pooblaščenemu javnemu uslužbencu, ki o zahtevi odloči v skladu z zakonom. Potek seje občinskega sveta se lahko snema tudi slikovno.

 

Iz navedenega člena jasno izhaja, da gre za celovit (enoten, en) posnetek seje. Poslovnik ne zahteva objavljanja posnetka seje po posameznih točkah ali na kakršenkoli drug način, razen tistega, ki je izrecno naveden v citiranem členu.

 

Tudi za zapis minutaže v zapisniku ni podlage v Poslovniku Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto. Poslovnik Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto kot edini dobesedni zapis o delu na seji Občinskega sveta predvideva le zvočno snemanje, ne pa tudi dobesednega prepisa zvočnega snemanja, kot to določa Poslovnik Državnega zbora Republike Slovenije. Slednji izrecno določa, da se o delu na seji državnega zbora vodijo dobesedni zapisi (zvočni zapis in njegov prepis). Državni zbor glede na svoj poslovnik na svoji spletni strani objavlja dobesedne prepise zvočnih posnetkov sej, kar ne gre enačiti z zapisnikom, kot ga o seji občinskega sveta predvideva Poslovnik Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto.

Poslovnik Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto določa le, da lahko vsakdo zaprosi, da se del zvočnega zapisa seje, ki vsebuje informacijo javnega značaja, ki jo želi pridobiti, dobesedno prepiše in se mu posreduje.

 

Pripravila:

Maja Gorenc,

višja svetovalka za občinski svet

 

 

Katarina Petan,                                                          dr. VIDA ČADONIČ ŠPELIČ,

vodja urada                                                                              direktorica

Nazaj na seznam