Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

9001-1/2019-55 Vprašanje glede ureditve problematike meteornih vod in kanalizacije v KS Kandija Grm?


Datum: 14. 03. 2019
Urad: Urad za prostor in razvoj
Svetniška skupina: Socialni demokrati
Svetnik: Srečko Vovko

Pobuda

V Svetu Krajevne skupnosti Kandija Grm zaskrbljenost zaradi pogostih problemov v zvezi z odvajanjem odpadnih in meteornih voda, saj se ugotavlja, da pogosto prihaja do problemov na tem področju! Najbolj izpostavljeni so: poplave bloka na Mušičevi ulici, pogosti udori zemljin in asfaltnih površin na področju celotne KS Kandija Grm, udori cestnih površin, rešetk in pokrovov na Trdinovi cesti, obnova cestišč brez obnove spodnjih ustrojev infrastrukture.

problematika meteornih vod.pdf

Odgovor

Na območju Mušičeve in Trdinove ulice je celotno odvodnjavanje vezano na obstoječi mešan kanalizacijski sistem, ki je v slabem stanju in je potreben sanacije. Sanacija mešanega kanalizacijskega sistema na Mušičevi ulici bo vključena v okvir investicijskega vzdrževanja kanalizacijskega omrežja. V sklopu izvedbe sanacije kanalizacijskega omrežja se lahko pristopi tudi k sanaciji cestišča za katerega je projektna dokumentacija že pridobljena. Realizacijo načrtujemo v enem od naslednjih proračunov.

 

Pripravil:

Franci Starbek

Vodja oddelka za investicije

 

Dr. Iztok Kovačič

Vodja urada za prostor in razvoj

                                                                                                        dr. Vida Čadonič Špelič

                                                                                                                   direktorica

Nazaj na seznam