Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

9001-1/2019-11 Racionalizacija poslovanja v Zavodu Novo mesto


Datum: 17. 01. 2019
Urad: Kabinet župana
Svetniška skupina: Socialni demokrati
Svetnik: Srečko Vovko

Pobuda

Zavod Novo mesto je bil ustanovljen zaradi racionalizacije, zato vprašanje, kakšen je bil prihranek v poslovanju Zavoda NM v letu 2018 glede na posamezne prejšnje zavode s področja kulture, športa, mladine in turizma, ki so se združili v Zavod NM, v letu 2014.                                   

Odgovor

Glavni namen ustanovitve Zavoda Novo mesto ni bila finančna in kadrovska racionalizacija, temveč v prvi vrsti nadgradnja dosedanjih in uvedba novih programov na področjih športa, kulture, mladina in turizma ter doseganje sinergij komplementarnih področij. V letu 2014 (pred združitvijo) je bilo realiziranih za 215.013,44 EUR programov iz področja športa, kulture, mladine in turizma, v letu 2017 pa je Zavod Novo mesto realiziral več in bolj kakovostne programe v višini 343.644 EUR. Jasno je, da bistveno ambicioznejšega programa ni mogoče zagotoviti brez nekaterih kadrovskih okrepitev, kar smo napovedali tudi ob ustanovitvi zavoda.

Pri argumentih za ustanovitev smo o racionalizaciji govorili predvsem v povezavi s procesnimi področji, kot so poslovodenje, računovodstvo ter upravljanje in vzdrževanje premoženja, pri katerih je bilo možno združevanje. To dokazuje primerjava materialnih stroškov za leto 2014 (pred združitvijo) in 2017. Materialni stroški so se v tem obdobju znižali iz 302.133 EUR na 228.654 EUR. Stroški za leto 2018 bodo izkazani v zaključnem računu MONM.

 

 

                                                             dr. Vida Čadonič Špelič

                                                                     direktorica

Nazaj na seznam