vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

900-12/2020 – 289 Izvrševanje ustanoviteljskih pravic JP Komunala Novo mesto, d.o.o.


Datum: 01. 10. 2020
Urad: Direktorica občinske uprave
Svetniška skupina: DeSUS - Demokratična stranka upokojencev Slovenije
Svetnik: Ana Bilbija

Pobuda

Verjetno z vprašanjem 900-5/2020-257 nisem bila dovolj konkretna in zaradi tega nisem dobila konkretnega odgovora. 61. člen Zakona o lokalni samoupravi določa, da Občinski sveti občin ustanovijo za uresničevanje ustanoviteljskih pravic in za usklajevanje odločitev občin v zvezi z zagotavljanjem javnih služb svet ustanoviteljic, ki ga sestavljajo župani. Odlok o ustanovitvi JP Komunala Novo mesto v 8. odstavku 14. člena določa, da skupni organ ustanoviteljic o svojem delu najmanj enkrat letno oziroma na posebno zahtevo poroča občinskim svetom. Na 12. seji smo pod točko Poslovno poročilo Komunale Novo mesto d.o.o. za leto 2019 sprejeli sklep, da Občinski svet MO sprejema Poslovno poročilo Komunale Novo mesto za leto 2019. Dajem pobudo, da strokovne službe proučijo smiselnost takega postopka in posledično odgovornost, ki izhaja iz sprejema sklepa.

Odgovor

Glede navedenega neskladja med aktom o ustanovitvi in zakonodajo so v letu 2018 že bili pripravljeni predlogi in so že potekala usklajevanja med podjetjem Komunala Novo mesto in občinami ustanoviteljicami, vendar do poenotenja med občinami ustanoviteljicami (še) ni prišlo.

 

 

Pripravila:

Maja Gorenc,

višja svetovalka za občinski svet

 

 

Katarina Petan,                                                          dr. VIDA ČADONIČ ŠPELIČ,

vodja urada                                                                              direktorica

Nazaj na seznam