Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

9001-7/2019 - 151 Odlok o podlagah in merilih za odmero komunalnega prispevka


Datum: 03. 10. 2019
Urad: Urad za prostor in razvoj
Svetniška skupina: DeSUS - Demokratična stranka upokojencev Slovenije
Svetnik: Ana Bilbija

Pobuda

Odlok o podlagah in merilih za odmero komunalnega prispevka v 16. členu določa oprostitve in olajšave plačila komunalnega prispevka za investitorje gospodarske javne infrastrukture, stavb za izobraževanje in znanstveno raziskovalno delo ter stavb za zdravstvo; ker niso predvidene oprostitve in olajšave za objekte socialno varstvenih objektov, npr. DSO, VDC, varovanih stanovanj, objektov invalidskih organizacij, društev ipd. ki delujejo v javnem interesu, predlog, da se odlok dopolni s tako določbo.

Odgovor

Občinska uprava bo še v letošnjem letu začela s pripravo novega odloka za obstoječo komunalno opremo, saj smo skladno z določilom ZUreP-2 dolžni obstoječi odlok uskladiti z zakonom.

Pri pripravi odloka bomo preučili tudi možnost oprostitev za zgoraj navedene dejavnosti. Nikakor pa ne želimo z izjemami v odloku posameznim gospodarskim subjektom, ki se ukvarjajo s  pridobitno dejavnostjo, omogočiti, da se izognejo plačilu komunalnega prispevka.

 

Stanislava Bjelajac

vodja Oddelka za okolje in prostor

 

dr. Iztok Kovačič

vodja Urada za prostor in razvoj                                                       dr. Vida Čadonič Špelič

                                                                                                                    direktorica

Nazaj na seznam