Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

9001-3/2019-89 Kadrovska preskrbljenost v zdravstvenih zavodih


Datum: 18. 04. 2019
Urad: Urad za družbene dejavnosti
Svetniška skupina: DeSUS - Demokratična stranka upokojencev Slovenije
Svetnik: Ana Bilbija

Pobuda

Glede na vsakodnevno žolčno razpravljanje v medijih o kritičnih razmerah glede kadrovske preskrbljenosti v zdravstvenih zavodih dajem pobudo, da pristojne službe na osnovi pridobljenih svežih podatkov takoj analizirajo stanje v zavodu katerega je občina ustanovila, kakor tudi v zavodu, ki je sicer regijskega značaja, vendar še kako pomemben za naše občane. Ugotovitve naj bodo predstavljene na prihodnji seji.                                                  

Odgovor

Iz poročil Zdravstvenega doma Novo mesto in Splošne bolnišnice Novo mesto je razvidno, da največji kadrovski primanjkljaj v osnovnem, primarnem zdravstvenem varstvu predstavljajo zdravniki splošne medicine in zobozdravniki, na sekundarnem zdravstvenem nivoju pa zdravniki  urgentne medicine. Kadrovska preskrbljenost v Zdravstvenem domu Novo mesto in Splošni bolnišnici Novo mesto je razvidna iz poročil, ki jih prilagamo kot odgovor na svetniško vprašanje.

89-priloga 1.pdf

89-priloga2.pdf

 

Pripravila:                                                                                                  

Mag. Mateja Jerič                                                                            Direktorica

podsekretarka za zdravstvo                                              dr. Vida ČADONIČ ŠPELIČ

Nazaj na seznam