vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

900-10/2020–268 Dopolnitev pobude za sprejem v vrtce v Mestni občini Novo mesto oz. čakalne vrste za sprejem v vrtce v Mestni občini Novo mesto


Datum: 09. 07. 2020
Urad: Urad za družbene dejavnosti
Svetniška skupina: Solidarnost
Svetnik: Uroš Lubej

Pobuda

Ugotovil, da na večino vprašanj in tudi na samo pobudo ni bilo odgovorjeno. Zato še enkrat podaja pobudo in prosi, da se na pobudo odgovori vsebinsko in konkretno, skladno s poslovnikom pa tudi z resnostjo problematike. K že postavljenim vprašanjem dodaja tudi nekaj novih, glede na nova dejstva oziroma podane odgovore.

Občinska uprava naj začne v sodelovanju z vrtci nemudoma iskati rešitev za otroke, katerih starši so s svojo vlogo jasno izrazili interes po medletnem vpisu. Jasno je, da smo v situaciji, ki jo predvideva citirana zakonska osnova. Občina naj pri tem poskrbi, da otroci pri tem niso diskriminirarni niti glede datuma želenega vpisa niti glede prioritetne izbire enote vrtce, v katerega so sprejeti. Obstoječi sistem namreč v slabši položaj postavlja družine, katerih otroci zahtevano starost ne dosežejo do 15.9., ampak kasneje. Predlagam torej, da občina zagotovi več možnosti za medletni vpis, in sicer na način, ki bo smiselno ustrezal potrebam staršev.

Predlagam, da občina ustanovi delovno skupino, v katero vključi javne vrtce in poišče konkretno rešitev (več medletnih vpisov). Predlagam, da se čim prej začne neobvezujoče preverjati pri starših, ali morebitne rešitve ustrezajo njihovim potrebam.

Ob tem ponovno sprašujem: Koliko otrok je bilo uvrščeno na čakalni seznam od leta 2015 naprej? Kakšno je bilo stanje (število otrok) na enotnem čakalnem seznamu od leta 2015 naprej po posameznih letih na dan 1.2. in dan 1.5. za vsako koledarsko leto posebej?

Na problematiko sem kot član odbora za družbene dejavnosti opozarjal že v prejšnjem mandatu. Vodstvo občine je na moje pobude odgovarjalo s svojo interpretacijo podatkov. Zadnji zapis Mestne občine Novo mesto glede te problematike je bil na družbenem omrežju facebook, kjer je občina zapisala naslednje: »V zadnjem času so se v javnosti pojavile zavajajoče informacije v zvezi s čakalno dobo za vpis otrok v novomeške vrtce. V Mestni občini Novo mesto sproti poskrbimo za sprejem otrok v vrtec in čakalna doba je lahko v izjemnih primerih zgolj kratkotrajna. Transparentno objavljena centralna seznama za naknaden sprejem otrok nista seznama realno čakajočih otrok na sprejem v vrtec. Gre za seznama: 1. otrok, ki so jih starši vpisali preden so izpolnili starostni pogoj za vpis v vrtec; 2. otrok, katerih starši hočejo točno določeno enoto in so zavrnili ponujeno (začasno) mesto drugje in še nekateri drugi primeri. V primeru potreb izvedemo tudi medletni vpis v nov oddelek in tega smo letos odprli v začetku februarja (Kar nekaj staršev čakajočih otrok iz omenjenih seznamovje ob oblikovanju medletnega oddelka vpis zavrnilo. «

Prosim vas, da ta zapis podkrepite s konkretnimi podatki in številkami za zadnja tri leta. Koliko staršev in kakšen odstotek staršev iz čakalnega seznama je zavrnilo vpis? Kakšni so razlogi, ki jih navajajo starši, ki zavrnejo vpis? Vrtci podatke o razlogih za zavrnitev imajo, tako da nam jih prosim posredujte.

Ob tem želim, kot že zgoraj, poudariti, da število otrok, ki izpadejo iz sistema, pravzaprav ni pomembno. Namreč, pravica do varstva je pravica vsakega otroka, tako da pravzaprav nihče ne bi smel biti izključen. In ponovno sprašujem, ali se s tem stališčem občina strinja?

Ponovno sprašujem: Prosim, če sporočite podatek o povprečni starosti otroka ob prvem vpisu v novomeško mrežo (javnih) vrtcev, po posameznih letih, v zadnjih treh letih.

Zanima me, ali se občina zaveda, da prihaja zaradi tovrstnega nereševanja te problematike tudi do tega, da starši prisiljeni iskati varstvo na črnem trgu? S tem, ko občina ne omogoča staršem sprejetja v javni, zasebni ali zasebni vrtec s koncesijo, spodbuja in ščiti varovanje otrok na črno. S tem s tega naslova država ne pobere ustreznih davkov, ne spremlja se kakovost tega varstva in še dodatno povzroča diskriminacija. Praviloma so črna varstva tudi dražja, staršem ne pripada nikakršna subvencija, ne občinska, ne državna in so neizenačeni kot davkoplačevalci z ostalimi. Zanima me torej, ali ima občina pregled nad tem, na kakšen način starši, katerih otroci so na čakalnih seznamih, rešujejo problem varstva otrok in ali se zaveda posledic tovrstnega nereševanja te problematike?

Dodatno vas prosim, če mi lahko posredujete zapisnike komisij za sprejem otrok v vrtce za zadnjih pet let.

Dodatno prosim za podatek o tem, koliko premestitev v posameznem letu ima posamezen vrtec za obdobje zadnjih petih let.

Odgovor

Dne 17. 8. 2020 je bil na predmetno zadevo sklican sestanek, ki je potekal v Vrtcu Ciciban Novo mesto. Na sestanku sta bili prisotni ravnateljici vrtcev Ciciban NM in Pedenjped NM, vodja urada za družbene dejavnosti dr. Jana Bolta Saje in višja svetovalka za predšolsko vzgojo Suzana Potočar. Sestanek je bil sklican z namenom, da se še pred pripravo pisnega odgovora svetniku neposredno poda čim bolj natančne informacije ter pojasnila na morebitna dodatna vprašanja.

 

V nadaljevanju podajamo še v pisni obliki odgovore in obrazložitve, ki so bili podani na sestanku:  

 

 1. V sodelovanju s pravno službo MO NM, Oddelkom za družbene dejavnosti in vrtci je nastal Pravilnik o pogojih in kriterijih ter postopku sprejema otrok v vrtec (v nadaljevanju: pravilnik), kateri med drugim določa tudi kriterije za sprejem otrok v vrtec. Kriteriji so po obstoječem pravilniku točkovani tako, da se v vrtcih z začetkom novega šolskega leta čimprej zapolnijo mesta, saj vsako prazno mesto predstavlja dodaten strošek za občino. Občina mora namreč v primeru nezasedenega mesta vrtcu kriti veljavno ceno programa z upoštevanjem odbitka prehrane. 

Seveda pa občina skupaj z vrtci sproti spremlja potrebe po vpisih otrok, zato se že na začetku šolskega leta pričnejo pogovori in iskanje rešitev za odpiranje medletnega oddelka, če so izkazane potrebe.  

S strani svetnika je bilo izpostavljeno, da naj bodo v bodoče starši prej obveščeni glede odpiranja novih oddelkov, saj bi se lahko na tak način lažje organizirali, ker bi pravočasno vedeli kdaj bo otrok sprejet v vrtec. S tem predlogom se občina strinja in je bilo na sestanku sklenjeno, da se bo to v bodoče tudi upoštevalo.

 

  Menimo, da ustanovitev delovne skupine ni potrebna, saj občina že sedaj sproti po potrebi sodeluje s pristojnimi osebami v vrtcih, ravnateljicami, svetovalnimi delavkami, skratka z vsemi, ki so vključeni v proces zagotavljanja kapacitet oz. sprejema otrok v vrtec.

 

  Podatke o čakajočih v šolskih letih 2015/2016 do 2020/2021 navajamo v spodnji tabeli. Podatki se nanašajo na potrebe po vpisu skozi celo leto, zbrani pa so na dan 31.8. za vsako leto posebej, ker imajo vrtci evidence le za začetke šolskega leta. Ta datum je vzet kot presečni. Moramo se namreč zavedati, da se številke čakajočih skoraj dnevno spreminjajo, saj so vpisi/izpisi otrok možni kadarkoli se starši za to odločijo.

 

Podatki za vse novomeške javne vrtce so sledeči:

 

Šolsko leto

Vloge v rednem roku

Vloge po rednem roku

Skupaj

2015/2016

56

87

143

2016/2017

19

97

116

2017/2018

30

69

99

2018/2019

13

76

89

2019/2020

51

90

141

2020/2021

69

34

103

 

 

  Na čakalnem seznamu so navedeni vsi otroci, ki želijo vpis tekom leta, torej tudi takšni, ki morda trenutno še ne izpolnjujejo pogoja starosti za vpis (11 mesecev), bodo pa potrebovali varstvo, ko bo izpolnjen ta pogoj. Na seznamu so tudi prosilci iz drugih občin in tudi takšni, ki želijo samo točno določeno enoto.

Svetovalne delavke v primeru sprostitve mesta ali odprtja novega oddelka pokličejo starše s seznama po telefonu ali jim pošljejo elektronsko sporočilo ter jih na ta način seznanijo z možnostjo vključitve otroka v vrtec. V nadaljevanju podajamo nekaj najbolj pogostih razlogov, zbranih s strani vrtcev, ki jih starši navajajo v primerih, ko zavrnejo možnost vpisa otroka, ko jim je to ponujeno. Vendar je potrebno pri tem poudariti, da vrtci nimajo zakonske podlage, da bi poimensko zbirali/evidentirali podatke o razlogih zavrnitve. Zbrani so le podatki staršev, ki so sami navedli razlog, in sicer:

 

Vrtec Pedenjped Novo mesto:

 • Neustrezna lokacija (nimajo dveh avtomobilov, enota pa je na drugem koncu mesta; časovno ne uspejo pred službo oddati otroka; logistično nesprejemljivo ...).
 • Že imajo dogovor o drugem varstvu (ker niso vedeli, da bodo dobili vrtec, so se že dogovorili za drugo varstvo in plačali predplačilo ....).
 • Zdravstveno stanje otroka ali podaljšanje porodniškega dopusta.
 • Neustrezen poslovalni čas enote (se vozijo v Ljubljano).
 • Varstvo so ponudili stari starši.

 

Dodatno navajamo še zbrane razloge zavrnitve s strani staršev, ki so bili zbrani konkretno pri zadnjem odpiranju medletnih oddelkov:

Odpiranje oddelka 1. 2. 2019:

 • Obveščanje staršev je potekalo od 15. oktobra 2018 dalje.
 • Mesto je bilo ponujeno 25 staršem, od tega se jih je 11 (44%) odločilo, da ponujenega mesta v vrtcu ne sprejmejo.
 • Starši so kot razloge za negativno odločitev navajali: neustrezna lokacija (3X), že dogovorjeni za drugo varstvo (2X), to šolsko leto otroka ne bodo vključili v vrtec (1X), niso navedli razloga (5X).

Odpiranje oddelka 1. 2. 2020:

 • Obveščanje staršev je potekalo od 9. januarja 2020 dalje.
 • Mesto je bilo ponujeno 38 staršem, od tega se jih je 24 (63,2%) odločilo, da ponujenega mesta v vrtcu ne sprejmejo.
 • Starši so za razloge za negativno odločitev navajali: podaljšanje starševskega dopusta (2X), zdravje otroka - imunski sistem(1X), otrok je že v drugem varstvu (2X), neustrezna lokacija (2X), neustrezen poslovalni čas - starša delata v Ljubljani (1X), niso navedli razloga (16X).

 

Vrtec Ciciban Novo mesto:

 • Za možnost vpisa izvedo prepozno, saj so si med tem že našli drugo varstvo.
 • Imajo otroka pri varuhu predšolskih otrok in ostajajo na čakalni listi zaradi subvencije občine (do 5 primerov letno).
 • Še nimajo službe.
 • Ne morejo vzeti enote zaradi logistike.
 • So dobili vrtec v drugi občini.
 • Podaljšane porodniške (dvojčki, trojčki, 3. otrok, zdravstvene težave, otroci s posebnimi potrebami…)
 • Čakajo točno določeno enoto (do 3 kandidati letno).
 • Nova porodniška.
 • Izguba zaposlitve, pa bodo imeli otroka še malo doma.
 • Upokojitev babic.

Poleg navedenega večina teh staršev želi med drugim tudi zato ostati na čakalnem seznamu, ker imajo nato prihodnje leto dodatne točke pri sprejemu in ker bodo morda med letom še potrebovali varstvo. Na ta način si zagotovijo, da jih svetovalne delavke vsakič pokličejo in jim ponudijo prosto mesto, ko do tega pride.

 

  MONM se zaveda resnosti problematike z vidika zadostnega zagotavljanja vrtčevskih kapacitet, s katero pa se srečujejo skoraj vse slovenske občine. Zato se trudi s sprotnim reševanjem te problematike, in sicer z odpiranjem dodatnih medletnih oddelkov. In s to prakso bo nadaljevala tudi v bodoče.

 

  Povprečna starost otrok ob prvem vpisu v zadnjih treh letih je bila v starosti od 1 do 3 let, in sicer v Vrtcu Pedenjped Novo mesto povprečno 80% ter v Vrtcu Ciciban Novo mesto približno 70% od vseh vpisov.

V vrtec se vpiše tudi kar nekaj starejših otrok (nekateri starši ne iščejo varstva takoj po porodniškem dopustu, saj imajo možnost varstva pri babicah, so na drugi porodniški, priseljenci se v vrtec vključijo po 3. letu starosti, nekaj posameznikov pa pride v vrtec zgolj zadnje leto pred vstopom v šolo….). Vsi ti nekoliko zvišujejo povprečno starost otrok, ki so prvič vključeni v vrtec.

 

  Občina ne more imeti vpogleda v to, na kakšen način, oziroma, kje si starši poiščejo varstvo za svojega otroka, saj nima te pristojnosti, niti pravice, ker bi s tem že posegala v varstvo osebnih podatkov.

 

  Zapisnike Komisije za sprejem otrok v Vrtec Pedenjped Novo mesto in Vrtec Ciciban Novo mesto za obdobje od 2015 do 2020, sta omenjena zavoda dne 31. 7. 2020  že posredovala g. Urošu Lubeju na elektronski naslov.

 

  Podatki o številu premestitev v posameznem letu so razvidni v zapisnikih, ki jih je svetnik kot navedeno že prejel. Posebej pa dodatno navajamo še povzetek teh premestitev. Vrtec Pedenjped Novo mesto je imel v obdobju od leta 2016 do 2020 povprečno 10 premestitev iz drugih novomeških vrtcev in 23 premestitev med svojimi enotami. Vrtec Ciciban Novo mesto pa ima povprečno do 100 premestitev letno, od tega približno 80 med svojimi enotami (ker imajo dve enoti, ki sta namenjeni izključno otrokom 1. starostnega obdobja) in 20 premestitev iz drugih vrtcev.

 

 

Pripravila:

Suzana POTOČAR,

VIŠJA SVETOVALKA

 

Po pooblastilu župana,                                                                                  

št. 100-38/2009-146 (409), z dne 31.8.2020                                             

mag. Mateja Jerič,                                                                      Dr. Vida Čadonič Špelič,

VODJA URADA ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI               DIREKTORICA OBČINSKE UPRAVE

               

Nazaj na seznam