Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

9001-6/2019 - 121 Dopolnitev odgovora: 9001-5/2019-100 Investicija Velike Brusnice


Datum: 11. 07. 2019
Urad: Urad za prostor in razvoj
Svetniška skupina: Socialni demokrati
Svetnik: Uroš Lubej

Pobuda

Prosim za dopolnitev odgovora:

1. Zanima me, kolikšen je strošek te investicije?

2. Koliko bi privarčevali, če bi vodovodne cevi zamenjali v sklopu same prvotne investicije in ne naknadno?

3. Ali in zakaj niste predvideli, da bo – glede na vnaprej znan poseg v območje dotrajanega vodovoda – prišlo do poškodb na obstoječem vodovodu?

Odgovor

Strošek obnove vodovoda v dolžini cca. 450 m je 88.205,06 EUR.

Zamenjava vodovoda je bila izvedena pred izvedbo zaključnega sloja, tako da je dodaten strošek  (rušenje grobega asfalta in ponovno asfaltiranje) 22.243,48 EUR.

V fazi priprave projektne dokumentacije  je bil vodovod star 20 let zato se je ocenilo, da stanje vodovoda še ni kritično, ob zaključevanju gradbenih del  je prišlo do dveh lomov vodovoda na območju posega. Ker projekt še ni bil zaključen se je sprejela odločitev, da je smotrna zamenjava vodovoda na celotnem območju poteka v cestnem telesu, saj bi dodatne poškodbe / lomi in njihova sanacija povzročili nesorazmerne stroške.   

 

 

 

Pripravil:

Franci Starbek

Vodja oddelka za investicije

 

 

Dr. Iztok Kovačič

Vodja urada za prostor in razvoj

                                                                                                        dr. Vida Čadonič Špelič

                                                                                                                   direktorica

Nazaj na seznam