Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

9001-7/2019 - 156 Spremljanje uresničevanja občinskih strategij


Datum: 03. 10. 2019
Urad: Kabinet župana
Svetniška skupina: Solidarnost
Svetnik: Uroš Lubej

Pobuda

Občina naj občinskemu svetu enkrat letno poroča o tem, kako se uresničujejo veljavne občinske strategije. Novomeška občina ima v veljavi splošno strategijo ter več področnih strategij. Evalvacije in nadzora nad uresničevanjem strategij ni. Ker gre za ključne dokumente, glede katerih je bil dosežen širši družbeni konsenz, je prav, da se dovolj pogosto preuči, v kakšni meri so strategije uresničevane. 

priloga 3.pdf

Odgovor

Ključni projekti MONM so pripravljeni in izvajani v skladu s sprejetimi strategijami Mestne občine Novo mesto in so v večini tudi podlaga za pridobivanje evropskih sredstev, v nekaterih primerih (Trajnostna urbana strategija in njen Izvedbeni načrt) pa tudi obvezen dokument za pridobivanje sredstev iz  EU razpisov. Zato so v strategijah zajete aktivnosti in projekti, ki sledijo ciljem občine in ciljem skupne evropske politike. Sledenje zastavljenim ciljem je eden od pogojev sofinanciranja iz EU sredstev. Za spremljanje uresničevanja posameznih strategij (mladina) je župan imenoval projektne svete.

Kabinet župana bo enkrat letno v sklopu poročila župana pripravil zgoščen povzetek aktivnosti in projektov, ki so opredeljeni v  sprejetih strategijah.

 

 

Pripravila:

Meta Retar, mag.,

vodja Kabineta župana

 

 

Mag. Gregor MACEDONI,

župan

Nazaj na seznam