Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

9001-7/2019 - 153 Premislek kako bi k uresničevanju turistične strategije vključili tudi domačijo Pije in Pina Mlakarja


Datum: 03. 10. 2019
Urad: Kabinet župana
Svetniška skupina: Solidarnost
Svetnik: Uroš Lubej

Pobuda

V glasilu Izziv in na spletni strani Društva Novo mesto je bil pred kratkim objavljen daljši članek o problematiki baletne domačije Pie in Pina Mlakarja, ki je razglašena za kulturni spomenik lokalnega pomena (glej na povezavi: https://www.drustvo-novo-mesto.si/kultura/item/172-tragedija-baletne-domacije-pie-in-pina-mlakarja.html). Avtor v članku opozarja na dolgotrajno neaktivnost Mestne občine Novo mesto kot javne oblasti, ki je razglasila kulturni spomenik in je zadolžena za uresničevanje javne koristi varstva kulturne dediščine. Poudarja tudi, da je Pino Mlakar leta 2000 na Mestno občino Novo mesto naslovil Memorandum ter prosil za pomoč pri uresničitvi vizije plesnega središča v okviru baletne domačije, vendar resnega odziva ni bilo. Avtor se zavzema, da bi sedaj vendarle omogočili javno dostopnost domačije ter uredili muzejsko zbirko v spomin na baletna velikana.

Ker sta Pia in Pino Mlakar s svojim občudovanja vrednim življenjskim slogom in številnimi poklicnimi dosežki prispevala k prepoznavnosti Novega mesta in sta leta 1990 postala tudi častna občana, sprašujem naslednje:

Zakaj se Mestna občina Novo mesto ni resneje odzvala na Memorandum, ki ji ga je leta 2000 poslal Pino Mlakar?

Ali je Mestna občina Novo mesto v preteklosti vodila kakršnekoli aktivnosti za oživitev ter zagotovitev javne dostopnosti domačije?

Kako bo Mestna občina Novo mesto reagirala po teh opozorilih? Ali bo Mestna občina Novo mesto stopila v stik z lastnikom (tovarna zdravil Krka) ter poskušala doseči dogovor o javni dostopnosti domačije in ureditvi muzejske zbirke?

Poleg tega sprašujem, kdaj bosta postavljena bronasta kipa Pie in Pina Mlakarja na že pripravljena kamnita podstavka na Rozmanovi ulici (pri Foto Asji), kar je bilo predvideno s konservatorskim načrtom in projektno dokumentacijo za prenovo Glavnega trga in Rozmanove ulice.

priloga 3.pdf

Odgovor

Domačija Mlakarjevih je bila razglašena za nepremični kulturni spomenik lokalnega pomena z odlokom že v letu 1998, v letu 2016 pa vključena v skupni Odlok o razglasitvi nepremičnih kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju Mestne občine Novo mesto (DUL, št. 30/16). MO Novo mesto je razglasila nepremične kulturne spomenike lokalnega pomena z odlokom na predlog Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije (ZVKDS, v nadaljevanju) in strokovnih podlag, ki jih je pripravil ta zavod (Predlog za razglasitev kulturnih spomenikov in spomeniških območij za kulturni spomenik lokalnega pomena na območju Mestne občine Novo mesto, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Novo mesto, št. 6224-0002/2014/1, marec 2014, april 2016 – dopolnitev). Sklepamo, da je ZVKDS aktivno vključil lastnike v pripravo strokovnih osnov in da so ob umestitvi posameznega predloga predvidevali način varovanja in programov posameznega spomenika ter da so se s posameznimi lastniki usklajevali ter na tej osnovi pripravili vsebinske opredelitve navedene v Predlogu za razglasitev kulturnih spomenikov in spomeniških območij za kulturni spomenik lokalnega pomena na območju Mestne občine Novo mesto.

Mestna občina Novo mesto je z razglasitvijo domačije Pije in Pina Mlakarja za kulturni spomenik lokalnega pomena izkazala javni interes, da se hiša, v kateri sta živela in ustvarjala baletnika Mlakar, zaščiti pred nadaljnjim propadanjem in uničenjem. Ker pa občina ni lastnik objekta, ne more posegati v lastniške pravice lastnika objekta in v njegove namere, kaj bo z objektom počel. Društvo Novo mesto je v dopisu z dne, 11. 10. 2019 pozvala Krko, tovarno zdravil, ki je lastnica objekta, da se opredeli do sanacije objekta, razvoja vsebin v hiši ter plesni tradiciji in baletnemu kulturnem izročilu, ki sta ga Novemu mestu, Sloveniji in Evropi zapustila zakonca Mlakar.

V preteklosti je Mestna občina Novo mesto v sodelovanju z Dolenjskim muzejem Novo mesto in Društvom baletnih umetnikov Slovenije (DBUS) aktivno sodelovala pri ohranjanju spomina na zapuščino Pije in Pina Mlakarja ter pri razvoju ideje o vzpostavitvi baletne domačije Mlakarjevih. Društvo baletnih umetnikov Slovenije, ki jih je takrat vodil učenec Pina Mlakarja baletni prvak SNG Opera balet Ljubljana Vojko Vidmar, je v sodelovanju z MO Novo mesto pripravilo več baletnih plesnih predstav in tematskih okroglih miz v Novem mestu in v Ljubljani. Društvo in njegovi najuglednejši člani (Janez Mejač, Maruša in Vojko Vidmar) je izdalo monografijo in spominske znamke Pie in Pina Mlakarja. Na RTV Slovenija so bili predvajani dokumentarni filmi o življenju in delu zakoncev Mlakar, njihovem vplivu na razvoj baletne umetnosti in plesa nasploh v takratni Jugoslaviji in v Evropi. Vendar so vsa prizadevanja DBUS in MO Novo mesto terjala visoke finančne zneske iz naslova avtorskih pravic namenjenih dedičem Mlakarjevih. Zaradi visokih finančnih premij iz vseh projektov iz naslova avtorskih pravic, ki so jih zahtevali dediči, sta DBUS in novomeška občina »zamrznili« vse promocijske dejavnosti, s katerimi smo ohranjali spomin in promovirali zasluge nestorjev slovenskega baleta, Pije in Pina Mlakarja. Prav tako je Dolenjski muzej Novo mesto na domačiji Mlakarjevih začel popisovati premično dediščino, ki se je nahajala v hiši. Premična dediščina bi postala predmet varovanja in zaščite na podlagi strokovnih in kulturno-varstvenih smernic muzejske stroke. Ker pa je hiša last Krke, tovarne zdravil, premična dediščina (knjige in predmeti) pa last dedičev, so lastniki/dediči vse vredne predmete odnesli iz hiše in je Dolenjski muzej Novo mesto odstopil od evidentiranja in popisovanja zapuščine, saj v hiši ni več bilo predmetov vrednih popisa in hranjenja, hkrati pa muzej ali lokalna skupnost nista imela/nimata lastniške pravice nad nepremičnino in premičnim premoženjem Mlakarjevih.

Mestna občina Novo mesto je v pogovorih s Krko, tovarno zdravil d. d., lastnico domačije Pie in Pina Mlakarja glede njihovih namenov ter namembnosti objekta, njegove dostopnosti javnosti in glede ureditve morebitne zbirke, ki je v celoti končala v zasebnih zbirkah dedičev.

Originalen kip plesnega para Pie in Pina Mlakarja, ki ga je izdelal France Gorše, je razstavljen v Slovenki akademiji znanosti in umetnosti in je izdelan v mavcu. Odlitek v poliestru se hrani v likovnih zbirkah Galerije Božidarja Jakca v Kostanjevici na Krki in je razstavljen v Goršetovi sobi. Ker je poliester bolj primeren za izdelavo nove skulpture, potekajo pogovori župana MO Novo mesto z direktorjem Galerije Božidarja Jakca o postavitvi kipa na ploščad pri Foto Asja, na Rozmanovi ulici že od leta 2018. Ko bodo določene formalnosti urejene, bo postavitev skulpture v javni prostor tudi realizirana.

Zaključek: Zgodba o domačiji Pie in Pina Mlakarja je kompleksna in večplastna, saj so kompetentne inštitucije in organizacije naredile v zadnjih petnajstih letih veliko, da bi se ohranil spomin na izjemna baletna mojstra, ki sta zaznamovala številne generacije baletnikov na širšem prostoru nekdanje Jugoslavije in v evropskem baletnem svetu. Prav tako ohranjanje spomina na Pio in Pina Mlakarja ter pomen baletne domačije Mlakarjevih, ni zgolj vprašanje lokalne skupnosti, temveč je tudi vprašanje države in nacionalnega interesa glede ovrednotenja pomena in prispevka baletnikov Mlakar v svetu umetniško-plesnega izraza ter ohranjanje spomina na njihov vpliv na razvoj plesne umetnosti. Znotraj lokalnega in nacionalnega interesa po ohranjanju tega kulturno-umetniškega zgodovinskega spomina, ne moremo spregledati zasebni interes neposrednih dedičev in lastništvo podjetja nad objektom, v katerem sta živela Mlakarjeva, v katere pa lokalna skupnost ali država ne moreta neposredno posegat.

 

 

Pripravila:

Mag. Sandra Boršić,

podsekretar

                                                                                                          dr. Vida Čadonič Špelič,

dr. Jana Bolta Saje,                                                                                  direktorica OU

vodja UDD

Nazaj na seznam